Aktualności

 
2016 (34) | 2015 (31) | 2017 (4) | 2018 (8) | 2019 (16) | 2020 (7) | 2021 (10) | 2022 (5)

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: ROLA PREZESA UOKiK NA PRZYKŁADZIE ZAMÓWIEŃ IN-HOUSE – SEMINARIUM INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

15 grudnia 2016, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych PAN poświęconym wybranym zagadnieniom związanym z nowelizacją Prawa zamówień publicznych z 22.06.2016 r. Grzegorz Materna omówił wprowadzone tą nowelizacją uregulowania gwarantujące warunki rozwoju konkurencji w sferze zamówień publicznych. Tematem wystawienia Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel były ograniczenia warunków rozwoju konkurencji wynikające z zamówień in-house oraz argumenty świadczące o istnieniu podstaw do interwencji Prezesa UOKiK w przypadku nadużywania tej instytucji przez zamawiających.

NOWELIZACJA PRAWA KONKURENCJI – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PRIVATE ENFORCEMENT – WARSZTATY

28-29 listopada 2016, Warszawa

Przedstawiciele naszej kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna, byli prelegentami warsztatów na temat Nowelizacja prawa konkurencji – implementacja dyrektywy private enforcement. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel przedstawiła prezentacje na temat „Dyrektywa private enforcement i jej wpływ na orzecznictwo polskie i europejskie”, zaś Grzegorz Materna prezentacje na temat postępowania przed Prezesem UOKiK.

THE POLISH COMPETITION AUTHORITY FINES A PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR ANTICOMPETITIVE CONDUCT AIMED AT THE GOVERNMENTAL TREATMENT OF INFERTILITY PROGRAMME – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2016-11-01,

Publikacja artykułu The Polish Competition Authority fines a professional association for anticompetitive conduct aimed at the governmental treatment of infertility programme (Association of Medical Centers), w: e-Competitions Bulletin, November 2016, Art. N° 81975 (Grzegorz Materna)

EUROPEAN COMPETITION FORUM

28-30 października 2016, Como, Włochy

Przedstawicielki kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Dorothy Hansberry-Bieguńska wzięły udział w European Competition Forum zorganizowanym we Włoszech przez Compass Lexecon.

I KONGRES SAMOZATRUDNIONYCH

20 października 2016, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w I Kongresie Samozatrudnionych zorganizowanym przez Szkołę Główną Handlową. Zaprezentowała uczestnikom temat Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na tle Europy – ochrona konkurencji.

REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WPiA UL

29-30 wrzesień 2016, Łódź

Przedstawiciele kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w III Międzynarodowej Konferencji Reforma prawa zamówień publicznych – strategiczne zamówienia publiczne zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawili referat na temat „Zapewnienie warunków rozwoju konkurencji w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. – wybrane zagadnienia”.

NIE ZMAWIAJ SIĘ W PRZETARGU!

2016-08-01,

Publikacja artykułu “Nie zmawiaj się w przetargu!”, w: Gazeta Bankowa 8/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

ZMOWY PRZETARGOWE W PRAWIE OCHRONY KONKURENCJI I PRAWIE KARNYM – MONOGRAFIA

2016-09-01,

Publikacja monografii Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (Grzegorz Materna). W publikacji przedstawiona jest analiza przyjętego w polskim systemie prawnym modelu wielotorowej odpowiedzialności – antymonopolowej i karnej – za zmowy przetargowe.

ADMINISTRATIVE COMPETITION PROCEDURE AND JUDICIAL REVIEW IN POLAND – ARTYKUL W KSIĄŻCE “THE PROCEDURAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF COMPETITION LAW: EUROPEAN FRAMEWORKS – CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVES” (EUROPA LAW PUBLISHING)

2016-09-01,

Publikacja artykułu “Administrative Competition Procedure and Judicial Review in Poland”, w: C.I. Nagy (red.) The procedural aspects of the application of competition law: European frameworks – Central European perspectives, Europa Law Publishing, Groningen 2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Grzegorz Materna, współautorstwo z dr hab. prof. INP PAN Krystyna Kowalik-Bańczyk). Artykuł opublikowano w ramach przygotowanej pod redakcja profesora Csongor István Nagy pracy zbiorowej, będącej częścią projektu organizowanego przez Comenius University in Bratislava, Palacký University Olomouc, INP PAN oraz HAS CSS Federal Markets “Momentum” Research Group.

COMPETITION LITIGATION, POLAND – PUBLIKACJA W INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO: COMPETITION LITIGATION 2017

2016-09-01,

Publikacja opracowania “Competition Litigation, Poland”, w: The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2017, Global Legal Group Ltd, (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Dorothy Hansberry-Bieguńska).

KOMENTARZ DO WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

2016-06-01,

Publikacja artykułu “Działalność administratora platformy obsługującej rezerwacje a uzgodniona praktyka firm korzystających z platformy – komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-74/14 „Eturas” i inni p-ko Najwyższy sad administracyjny Litwy”, w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 06/2016 (Grzegorz Materna).

REKOMPENSATA PUBLICZNA: NOWY ŚRODEK SKUTECZNEJ ELIMINACJI NIEPOŻĄDANYCH ZJAWISK RYNKOWYCH PRZEZ PREZESA UOKiK – SEMINARIUM INP PAN

15 czerwca 2016, Warszawa

Przedstawiciele naszej kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk poświęconym rekompensacie publicznej – coraz powszechniej stosowanemu przez Prezesa UOKiK instrumentowi kompensowania poszkodowanym konsumentom, w decyzji administracyjnej, kosztów poniesionych wskutek nagannej praktyki przedsiębiorcy.

Grzegorz Materna zaprezentował referat na temat „Rekompensata publiczna – nowy środek skutecznej eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK?”, a Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel moderowała dyskusję z udziałem zarówno przedstawicieli praktyki stosowania prawa i doktryny, jak i reprezentantów UOKiK.

PROGRAMY ŁAGODZENIA KAR W POLSKIM I AMERYKAŃSKIM PRAWIE OCHRONY KONKURENCJI A DOSTEPNOŚĆ MATERIAŁÓW LENIENCY DLA OSÓB DOCHODZĄCYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W SPRAWACH KARTELI I ANTYKONKURENCYJNYCH POROZUMIEŃ” – ARTYKUŁ W iKAR

2016-08-01,

Publikacja artykułu Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli i antykonkurencyjnych porozumień, w: internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 5(05)/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Dorothy Hansberry-Bieguńska, Grzegorz Materna)

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW – ISTOTA I SPODZIEWANE SKUTKI NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN – ARTYKUŁ W MONITORZE PRAWNICZYM

2016-06-01,

Publikacja artykułu “Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – istota i spodziewane skutki najważniejszych zmian”, w: Monitor Prawniczy 11/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

IN-HOUSE, CZYLI MONOPOL GMINY – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-06-01,

Publikacja artykułu “In-house, czyli monopol gminy”, w: Gazeta Bankowa 7/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

21st ANNUAL EU COMPETITION LAW AND POLICY WORKSHOP: STRONGER NCAs – PROCEDURES, POWERS, PROSPECTS

3-4 Czerwca 2016, Florencja

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w 21. Międzynarodowych Warsztatach poświęconych przepisom antymonopolowym i polityce ochrony konkurencji zorganizowanych przez Wydział Prawa European University Institute (EUI). Tegoroczne spotkanie Stronger NCAs – Procedures, Powers, Prospects poświęcone było roli krajowych organów antymonopolowych we wdrażaniu i egzekwowaniu europejskich przepisów ochrony konkurencji. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. byli i obecni prezesi europejskich organów. Małgorzata Krasnodębska zaprezentowała polskie doświadczenia przez pryzmat znowelizowanej w styczniu 2015 roku ustawy antymonopolowej dającej prezesowi UOKiK szersze uprawnienia w egzekwowaniu prawa i zwalczaniu praktyk ograniczających konkurencje.

  • program warsztatów
  • prezentacja Malgorzaty Krasnodebskiej – Tomkiel

MISSELLING, CZYLI SPRZEDAŻ NIEETYCZNA – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-06-01,

Publikacja artykułu “Misselling, czyli sprzedaż nieetyczna”, w: Gazeta Bankowa 6/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

PROGRAM #RZECZoPrawie – ROZMOWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I RYNKOWYCH KONSEKWENCJACH WPROWADZENIA SYSTEMU IN-HOUSE

19 maja 2016,

O tym jakie, problemy mogą spowodować najnowsze zmiany w zamówieniach publicznych, czy nowe przepisy o tzw. zamówieniach in-house ogranicza konkurencję i których przedsiębiorców będą dotyczyły wprowadzone zmiany Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel rozmawiała z Ewa Usowicz w programie #RZECZoPRAWIE.

KARA ZA KLAUZULE NIEDOZWOLONE – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-05-01,

Publikacja artykułu “Kara za klauzule niedozwolone”, w: Gazeta Bankowa 5/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

IN-HOUSE, CZYLI NADCHODZI MONOPOL NA ODBIÓR ODPADÓW – ARTYKUŁ W RZECZPOSPOLITEJ

26 kwietnia 2016,

Publikacja artykułu “In-house, czyli nadchodzi monopol na odbiór odpadów”. Autorka przedstawia negatywne z punktu widzenia przedsiębiorców i konsumentów konsekwencje nowelizacji prawa zamówień dotyczące regulacji rynku odpadów komunalnych. W: Rzeczpospolita, 26 kwietnia 2016, (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

ZAMÓWIENIA IN-HOUSE: ZA I PRZECIW – DEBATA RZECZPOSPOLITEJ

20 kwietnia 2016, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w eksperckiej debacie “Zamówienia in-house: za i przeciw” zorganizowanej przez redakcje Rzeczpospolitej. W gronie przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju, parlamentu, NIK, samorządu lokalnego i przedsiębiorców dyskutowano na temat konsekwencji wprowadzenia nowych regulacji na rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Eksperci podkreślali, że możliwość zlecania zadań spółkom komunalnym czy celowym bez przetargów musi poprzedzić rzetelna analiza.

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW – SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

14 kwietnia 2016,

Przedstawiciele naszej kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk “Najważniejsze zmiany w sferze ochrony konsumentów w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1634)”.
Moderatorem dyskusji był Grzegorz Materna, a Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel zaprezentowała temat: Nowa forma kontroli w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (tzw. „tajemniczy klient”).

XXIII KONFERENCJA ENERGERTYCZNA EuroPOWER

13-14 kwietnia 2016, Warszawa, Warszawa

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w panelu “Jednolity europejski rynek energii elektrycznej oraz gazu a budowa konkurencyjnego rynku sektora energii w Polsce” podczas XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

KOŁO NAUKOWE PRAWA GOSPODARCZEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UW

7 kwietnia 2016, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel była gościem podczas spotkania Kola Naukowego Prawa Gospodarczego WPiA UW. Dyskusja poświęcona była tematowi “Przeciwdziałanie klauzulom niedozwolonym” i dotyczyła nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

NOWE PRZEPISY CHRONIĄCE KONSUMENTÓW – KONSEKWENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

19 kwietnia 2016, Warszawa

19 kwietnia 2015 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się debata z na temat nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przedstawiciele: Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacji Konsumentów, kancelarii prawnych oraz przedsiębiorcy reprezentujący sektor finansowy, energetyczny i telekomunikacyjny na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń dyskutowali o konsekwencjach wprowadzonych zmian. Organizatorami spotkania były kancelaria Hansberry-Tomkiel oraz Gazeta Bankowa.

WARUNKI PODEJMOWANIA KONTROLI I PRZESZUKAŃ W POSTĘPOWANIACH Z ZAKRESU OCHRONY KONKURENCJI PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ASPEKCIE ORZECZNICTWA NA TLE ART. 8 ETPCZ – ARTYKUŁ W iKAR

2015-12-01,

Publikacja artykułu “Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa na tle art. 8 ETPCz”, w: kwartalnik iKAR, 8(4)/2015 (Grzegorz Materna)

NOWE PRZEPISY CHRONIĄCE KONSUMENTÓW – KONSEKWENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DEBATA

19 kwietnia 2016, Warszawa, Hotel Sheraton

Zapraszamy do udziału w debacie“Nowe przepisy chroniące konsumentów – konsekwencje dla przedsiębiorców” na temat nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Spotkanie będzie doskonałą okazja do przedyskutowania w gronie ekspertów praktycznego wymiaru nowych przepisów. Debata organizowana przez nasza kancelarie we współpracy z redakcja Gazety Bankowej odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. (wtorek), w godzinach 14.00 – 17.30 w Hotelu Sheraton w Warszawie.

OCHRONA PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW W PRAWIE KONKURENCJI – WARSZTATY

7-8 marca 2016, Warszawa

Przedstawiciele naszej kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna, byli prelegentami warsztatów na temat “Ochrona praw przedsiębiorców w prawie konkurencji”. Wystąpienie Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel dotyczyło implementacji Dyrektywy Private Enforcement i obejmowało takie zagadnienia jak prywatnoskargowy tryb ochrony konkurencji, dochodzenie roszczeń na etapie sadowym oraz wysokość odszkodowań. Z kolei Grzegorz Materna omówił obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy jako strony postępowania antymonopolowego. Tematem wystąpienia był m.in. zakres ciążących na przedsiębiorcach obowiązków udostępniania Prezesowi UOKiK informacji i dokumentów, a także zabezpieczenie tajemnic przedsiębiorstwa przekazanych temu organowi przed udostępnieniem osobom niepowołanym.

TAJEMNICZY KLIENT W AKCJI – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-03-01,

Publikacja artykułu “Tajemniczy klient w akcji”, w: Gazeta Bankowa 4/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CRIMINAL ANTITRUST UPDATE – TELESEMINARIUM AMERICAN BAR ASSOCIATION

18 lutego 2016,

Dorothy Hansberry Bieguńska i Grzegorz Materna wzięli udział w międzynarodowym teleseminarium „Criminal Antitrust Update” zorganizowanym przez American Bar Association. Przedstawiciele naszej kancelarii zaprezentowali europejskie doświadczenia związane z ochrona konkurencji, w dyskusji uczestniczyli tez eksperci ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Dorothy Hansberry-Bieguńska omówiła wyrok TSUE z 20 stycznia 2016 roku dotyczącego relacji pomiędzy unijnym i krajowym programem leniency (sprawa C-428/14, DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA v. Autoritŕ Garante Della Concorrenza e del Mercato). Trybunał podkreślił miedzy innymi, ze w unijnym prawie antymonopolowym nie funkcjonuje zasada one-stop-shop. Kolejna cześć wystąpienia Dorothy Hansberry-Bieguńskiej dotyczyła przyjętej przez Rade Ministrów we wrześniu 2015 roku „Polityki ochrony konkurencji i konsumentów”. Zgodnie z tym dokumentem urząd antymonopolowy będzie posługiwał się analiza ekonomiczna przy identyfikowaniu i ściganiu porozumień wertykalnych.
Grzegorz Materna omówił wyrok TSUE z 21 stycznia 2016 roku (sprawa C-74/14, “Eturas” UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencij ostaryba). Wyjaśnił, ze w wyroku tym Trybuna jasno precyzuje warunki, przesadzające o istnieniu uzgodnionej praktyki lub porozumienia:

  • kwestionowane zachowanie jest inicjowane jednostronnie przez specyficznego „koordynatora” działalności przedsiębiorców, którzy względem siebie są konkurentami;
  • szczególne cechy jednostronnego działania „koordynatora” sugerują, ze jest ono widocznym efektem zmowy, nawet jeśli niemal wszystkie zebrane materiały dowodowe jedynie potwierdzają to jednostronne zachowanie.

OGRANICZENIE KONKURENCJI JAKO CZYNNIK LIMITUJĄCY ZASTOSOWANIE ART. 6 UST. 1 PKT 7 UOKIK DO POROZUMIEŃ INGERUJĄCYCH W PRZEBIEG PRZETARGÓW – ARTYKUŁ

2016-01-01,

Publikacja artykułu “Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokk do porozumień ingerujących w przebieg przetargów”, w: T. Skoczny (red.) Prawo konkurencji. 25 lat, Warszawa 2016 (Grzegorz Materna)

POROZUMIENIA WERTYKALNE – CO WARTO WIEDZIEĆ – ARTYKUŁ W RZECZPOSPOLITEJ

4 lutego 2016,

Publikacja artykułu “Porozumienia wertykalne – co warto wiedzieć”. Autorka omawia ten rodzaj antykonkurencyjnych praktyk pod katem obowiązujących przepisów i najnowszego orzecznictwa UOKiK. W: Rzeczpospolita (s. C8, Analizy&Opinie) 4 lutego 2016, (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

I TY TEŻ PRZEPŁACIŁEŚ ZA ZEGAREK – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-01-01,

Publikacja artykułu “I Ty tez przepłaciłeś za zegarek”, w: Gazeta Bankowa 2/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

THE POLISH COMPETITION AUTHORITY IMPOSES SANCTIONS FOR RETAIL PRICE MAINTENANCE IN THE WRISTWATCH DISTRIBUTION SECTOR WHILE ANNOUNCING A NEW ECONOMIC- BASED APPROACH TO VERTICAL AGREEMENTS (SWATCH) – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS ANTITRUST CASE LAW BULLETIN

2016-01-01,

Publikacja artykułu “The Polish Competition Authority imposes sanctions for retail price maintenance in the wristwatch distribution sector while announcing a new economic-based approach to vertical agreements (Swatch)”, w: e-Competitions Antitrust Case Law Bulletin, January 2016, Art. N° 77426 (Grzegorz Materna).