Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

/partner/

Biografia

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel jest radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych. Przez szereg lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), pełniąc funkcję Prezesa tego organu w latach 2008-2014. W latach wcześniejszych była Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego UOKiK.

Małgorzata ma wśród starszych urzędników i prywatnych specjalistów opinię czołowej postaci na polu egzekucji prawa konkurencji. Wiedza i praktyczna znajomość polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego predestynują ją do reprezentowania spółek i ich zarządów w sprawach krajowych i międzynarodowych.

Małgorzata ma również doświadczenie dydaktyczne wykładania polskiego i unijnego prawa konkurencji między innymi w Polskiej Akademii Nauk oraz Szkole Głównej Handlowej.

Jej doświadczenie jest szczególnie cenne dla przedsiębiorców objętych dochodzeniem UOKiK-u, Komisji Europejskiej czy też innych właściwych organów UE.

W trakcie swojej kadencji jako Prezes zaprojektowała i wdrożyła przejrzystą politykę egzekwowania przepisów antymonopolowych przez UOKiK. Obejmowała ona między innymi przygotowanie pierwszych w historii Urzędu wyjaśnień i wytycznych dotyczących najważniejszych dla przedsiębiorców aspektów prawa ochrony konkurencji: fuzji i przejęć, systemu szacowania i nakładania sankcji finansowych oraz funkcjonowania programu łagodzenia kar leniency.

Małgorzata jest również doświadczonym praktykiem doradzającym przedsiębiorcom w sprawach antymonopolowych i z zakresu prawa konsumenckiego. Obecnie jej klienci są zróżnicowani, pochodzą m. in. z branży energetycznej, medialnej, telekomunikacyjnej, wydawniczej i produkcyjnej. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel specjalizuje się również w problematyce nowych technologii, doradzając klientom w obszarach wzajemnego wpływu na siebie prawa konkurencji i nowych technologii. Nadzoruje ona również sprawy sądowe naszej kancelarii, w tym niedawno wniesioną sprawę o odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji.

Publikacje
 • Competition Litigation, Poland (publikacja wspólna z D. Hansberry-Bieguńską), w: The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2016.
 • Wyzwania polityki konkurencji w Polsce, w: Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych, Warszawa 2015.
 • The Polish Competition Court overturns a decision concerning a cartel of mobile phone network operators (Polkomtel / T-Mobile / Orange / P4), w: e-Competitions Bulletin September 2015, Art. N° 75464.
 • Czy UOKiK lepiej ochroni konsumentów?, w: Gazeta Bankowa 9/2015.
 • Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w: Europejski Przegląd Sądowy Nr 7/2015.
 • Kiedy menadżer może dostać karę za kartel, w: Gazeta Bankowa 8/2015.
 • The Polish Parliament amends the merger control procedure and expends powers of the Competition Authority, w: e-Competitions Bulletin July 2015, Art. N° 74236.
 • Koncentracje zgodne z konkurencją, w: Gazeta Bankowa 7/2015.
 • Nowe regulacje dla poszkodowanych przez kartele, w: Gazeta Bankowa 6/2015.
 • Połączenie firm energetycznych grozi monopolizacją rynku, w: forbes.pl (komentarze), 09.02.2015.
 • Vertical Agreements, Poland (publikacja wspólna z D. Hansberry-Bieguńską), w: Getting the Deal Through: Verical Agreements 2015.
 • Cartel Regulation, Poland (publikacja wspólna z D. Hansberry-Bieguńską), w: Getting the Deal Through: Cartel Regulation 2015.
 • Future of Unilateral Conduct Enforcement and Policy – a Polish Perspective, w: „Annual Proceedings of the Fordham Competition Law Institute. International Antitrust Law & Policy” pod red. B.E. Hawk, Nowy Jork 2014
 • Współpraca instytucjonalna (ECN), w: “System Prawa Prywatnego, tom 15 Prawo Konkurencji” pod red. M. Kępińskiego, Warszawa 2014.
 • Balancing Enforcement with Advocacy A Constant Challenge, w: „Journal of European Competition Law and Practice No 5/2012.
 • Czas na zmiany w prawie antymonopolowym, w: IKAR Nr 1/2012
 • Perspektywy polityki konkurencji w Polsce w 20 rocznicę powstania UOKiK, w: „Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad”, Warszawa 2010.
 • Leniency jako instrument zwalczania karteli, w: „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część druga”, pod red. B. Bieńkowskiej i D. Szafrańskiego, Warszawa 2009.
 • Skuteczność prawa antymonopolowego (publikacja wspólna z D. Szafrańskim), w: X konferencja WPIA UW na temat „Skuteczność prawa”, Warszawa 2009/ „Skuteczność prawa” pod red. T. Giaro, Warszawa 2010.
 • Zastosowanie środków prawnych prawa antymonopolowego na szczególnych rynkach regulowanych (publikacja wspólna z C. Banasińskim), PPH nr 1/2009.
 • Competition Policy in Poland, The Online Magazine for Global Competition Policy August 2008.
 • Competition Law in Poland, Revue Lamy de la Concurrence No 12/2007.
 • Zasady ochrony konkurencji i konsumentów. Jakie najistotniejsze zasady wprowadza nowa ustawa o ochronie konkurencji konsumentów ? (publikacja wspólna z M. Bychowską), Prawo Przedsiebiorcy nr 12/2007.
 • Rola sądów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji, w: „Europeizacja prawa polskiego – wybrane aspekty” pod red. B. Bieńkowskiej i D. Szafrańskiego,
 • Warszawa 2007.
 • Wspólnotowe prawo konkurencji. Skutki dla Polski, Warszawa 2006.
 • Procedura antymonopolowa jako instrument ochrony konkurencji – refleksje dotyczące ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” (publikacja wspólna z M. Bychowską), w: „Prawo konkurencji – stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian” pod red. C. Banasińskiego, Warszawa 2006.
 • Wpływ reformy wspólnotowego prawa konkurencji (rozporządzenia nr 1/2003/WE) na system prawa wewnętrznego państw UE, w tym Polski, w: „Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji” pod red. C. Banasińskiego, M. Kępińskiego, B. Popowskiej i T. Rabskiej, Warszawa 2006.
 • Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję – art. 81 i 82 TWE a krajowe prawo antymonopolowe, PPH nr 7/2005.
 • Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Po akcesji podwójny nadzór, Gazeta Prawna nr 68/2004.
 • Pomoc publiczna pod nadzorem. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 81/2001.
 • Koncentracja przedsiębiorców. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 75/2001.
 • Kontrola koncentracji przedsiębiorców. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 65/2001.
 • Praktyki ograniczające konkurencję, Gazeta Prawna nr 56/2001.
 • Kim jest przedsiębiorca? Nowa definicja w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 49/2001.
 • Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 43/2001
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1999 roku (Sygn. I CKN 351/99), Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 23/1999.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1999 roku (Sygn. I CKN 184/99), Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 22/1999.