Przetargi

Specjalizacja

Zmowy przetargowe to jedne z najpoważniejszych naruszeń prawa konkurencji. W Polsce grozi za nie nawet kara pozbawienia wolności.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ściga nie tylko uzgadnianie warunków ofert przez wykonawców przystępujących do przetargów, ale także zmowy między oferentami a przedsiębiorcami organizującymi przetarg. Zakazane mogą być również niektóre co do zasady dozwolone i korzystne formy kooperacji (np. konsorcja), jeżeli celem ich utworzenia było ukrycie zmowy lub ograniczenie poziomu rywalizacji (np. konsorcjum zawarte przez dotychczasowych konkurentów, którzy mogliby odrębnie startować w przetargu).

Zwalczanie zmów przetargowych od lat uznawane jest przez UOKiK za jeden z priorytetów polityki antymonopolowej. UOKiK zintensyfikował swoje działania w obszarze zwalczania zmów przetargowych i innych form ograniczania konkurencji w przetargach inicjując i podejmując współpracę z innymi wyspecjalizowanymi organami i służbami: ABW, CBA, a także z Prokuraturą i Policją.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel pomaga Klientom opracowywać strategię uczestnictwa w przetargach bez naruszenia prawa konkurencji.

W tym zakresie oferujemy:

Gdy w danej sprawie organ ochrony konkurencji postawił już zarzuty, we współpracy z naszym Klientem identyfikujemy fakty i poszukujemy argumentów usprawiedliwiających praktykę rynkową. Mamy doświadczenie w prezentowaniu organowi ochrony konkurencji kompleksowej argumentacji, we współpracy z ekonomistami wyspecjalizowanymi w tego typu analizach i ekspertami rynku.

Gdy działania naszego Klienta wydają się wykraczać poza to, co prawnie dozwolone, a Klient nie zamierza kwestionować zarzutów, Kancelaria Hansberry Tomkiel doradza, które z dostępnych środków prawnych mogą zminimalizować potencjalne sankcje. Przykładem jest program łagodzenia kar leniency lub instrumenty polubownego zakończenia postępowania antymonopolowego.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta