Niedozwolone postanowienia umowne

Specjalizacja

Stosowanie przez przedsiębiorców niedozwolonych postanowień wzorców umów może skutkować wszczęciem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postępowania administracyjnego, a w konsekwencji nałożeniem środków usunięcia trwających skutków naruszenia oraz nałożeniem kary pieniężnej do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Należy zauważyć, że kompetencje w tym obszarze UOKiK otrzymał w 2016 roku, wcześniej w kwestii abuzywności klauzul orzekał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Od tego czasu można zaobserwować dość dużą aktywność UOKiK w prowadzeniu tego rodzaju postępowań.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje swoje usługi w zakresie:

  • doradztwa prawnego zarówno na etapie wszczętego przez UOKiK postępowania wyjaśniającego jak również postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
  • sporządzenia opinii prawych,
  • oceny stosowanych przez Klientów wzorców umownych pod kątem legalności i ewentualnej obecności klauzul abuzywnych,
  • przeprowadzania warsztatów/szkoleń w przedmiotowym obszarze, przygotowywanych z uwzględnieniem specyfiki działalności danego przedsiębiorcy.
Kontakt:

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta