Wyroby budowlane

Specjalizacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrób budowlany powinien posiadać odpowiednie właściwości użytkowe, tak aby jego zastosowanie w obiektach budowlanych umożliwiało spełnienie przez te obiekty podstawowych wymagań. Na przedsiębiorcy ciąży szereg obowiązków, a znajomość przepisów je regulujących gwarantuje prowadzenie działalności zgodnie z prawem.

Jednocześnie, działania niezgodne z przepisami prawa mogą skutkować nawet nakazem powodującym wycofanie wyrobu z obrotu, a także nałożenie przez organ kary pieniężnej. Wyrób niezgodny z wymaganiami zostanie też umieszczony w publicznie dostępnym Rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje usługi w zakresie:

  • doradztwa w postępowaniach przed wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego oraz Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
  • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzenia opinii prawnych,
  • oceny zgodności funkcjonujących u Klienta procedur z obowiązującymi przepisami prawa,
  • opracowania procedur zgodności mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązkami dla przedsiębiorców z nich wynikającymi,
  • organizacji warsztatów i szkoleń dla Klienta
Kontakt:

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta