Usługi komunalne

Specjalizacja

Lokalne rynki usług komunalnych od lat należą do tych, na których często interweniuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Sprzyja temu między innymi struktura UOKiK, na którą składa się centrala w Warszawie i lokalne delegatury.

Lokalne rynki usług komunalnych są najczęściej oceniane przez UOKiK pod kątem tego, czy usługodawcy nie nadużywają pozycji dominującej. UOKiK może ponadto kwestionować w tym zakresie działania gminy czy innej jednostki samorządu terytorialnego. UOKiK traktuje je jak przedsiębiorców, w zakresie w jakim ustalają (antykonkurencyjne) zasady dostępu do lokalnego rynku. Podlegają więc przepisom prawa ochrony konkurencji z zakresu pozycji dominującej, którymi to przepisami również zajmuje się Kancelaria Hansberry Tomkiel.

Firmy z branży usług komunalnych nie mogą zapominać o konieczności zgłoszenia zamiaru koncentracji, gdy zostaną spełnione kryteria określone w przepisach prawa. Ten obowiązek dotyczy też jednostki samorządu terytorialnego, np. gdy tworzy joint venture z niezależnym od niej przedsiębiorcą. W przeszłości za brak zgłoszenia takiego zamiaru koncentracji odpowiadał np. Samorząd Województwa Podkarpackiego (decyzja nr DKK-37/09). Również w zakresie prawa ochrony konkurencji określającego zasady dotyczące koncentracji, kancelaria Hansberry Tomkiel świadczy pomoc w oparciu o wiedzę i bogate doświadczenie.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, uwzględniając problemy i potrzeby przedsiębiorców, specyfikę sektora i jego uregulowania. Nasze usługi obejmują:

  • reprezentowanie Klientów przed UOKiK na każdym etapie wszczętego przez UOKiK postępowania administracyjnego i w sądowym postępowaniu odwoławczym (w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów),
  • reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi, gdy występują z roszczeniami w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji,
  • sporządzanie opinii prawych,
  • przeprowadzanie sprofilowanych szkoleń, przygotowywanych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta i uwzględniających specyfikę jego działalności,
  • przeprowadzanie oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Dla przedsiębiorców działających w sektorze usług komunalnych nasza kancelaria przygotowywała i składała w UOKiK zawiadomienia w sprawach nadużywania pozycji dominującej przez gminy.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta