Telekomunikacja i media, nowe technologie

Specjalizacja

Działalność przedsiębiorców na rynku usług telekomunikacyjnych, jest ściśle regulowana i musi uwzględniać zarówno przepisy prawa ochrony konkurencji, ochrony konsumentów, jak i przepisy Prawa telekomunikacyjnego.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) często kontroluje regulaminy i wzorce umowne proponowane klientom przez sprzedawców usług telekomunikacyjnych. UOKiK bada też uczciwość przekazów handlowych tych przedsiębiorców.

Z uwagi na często wysoki stopień skoncentrowania rynków telekomunikacyjnych, przedsiębiorcy rozważający połączenie lub przejęcie konkurenta bądź dokonanie innej transakcji wymagającej uprzedniego zgłoszenia do organu antymonopolowego, muszą szczególnie dobrze przygotować argumenty w zgłoszeniu zamiaru koncentracji do UOKiK lub KE.

Przedsiębiorstwa z silną pozycją rynkową muszą liczyć się ze wzmożoną oceną ich praktyk, pod kątem zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku. UOKiK wielokrotnie karał zarówno ogólnokrajowego monopolistę na rynku telefonii stacjonarnej, jak i lokalnych dominantów na rynku telewizji kablowej.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, uwzględniając specyfikę sektora i szczególne obowiązujące na nim regulacje prawne.

Nasze usługi obejmują:

  • reprezentowanie Klientów na każdym etapie wszczętego przez UOKiK postępowania administracyjnego oraz w sądowym postępowaniu odwoławczym (w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów),
  • reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi, gdy występują z roszczeniami w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji,
  • sporządzanie opinii prawych,
  • przeprowadzanie sprofilowanych szkoleń, przygotowywanych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta i uwzględniających specyfikę jego działalności,
  • przeprowadzanie oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W odniesieniu do sektora telekomunikacji i mediów oraz nowych technologii, Kancelaria Hansberry Tomkiel może wykazać się doświadczeniem obejmującym m.in.:

  • przygotowanie zawiadomień w sprawie nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych i telewizji płatnej;
  • przygotowanie opinii na temat ryzyk antymonopolowych dla przedsiębiorców działających w sektorze usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, na rynku licencjonowania praw do reemisji oraz w zakresie udostępniania filmów on-demand.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta