Sektor FMCG

Specjalizacja

Działalność przedsiębiorców w sektorze dóbr szybko zbywalnych (FMCG) jest często poddawana ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który wielokrotnie kontrolował np. regulaminy promocji sklepów i sieci handlowych, a także oceniał, czy kierowane do konsumentów przekazy handlowe są uczciwe i nie wprowadzają ich w błąd. Sklepy i sieci handlowe muszą też znać regulacje dotyczące nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz wymagań dla produktów nieżywnościowych i usług.

Uczestnicy rynku FMCG muszą ponadto zdawać sobie sprawę z ograniczeń wynikających z przepisów ustawy o zakazie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Choć aktywność UOKiK na rynkach FMCG dotyczyła ostatnio głównie prawa ochrony konsumentów oraz przepisów o wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, przedsiębiorcy nie mogą lekceważyć zakazów praktyk ograniczających konkurencję. UOKiK na bieżąco monitoruje relacje między producentem a dystrybutorami (detalicznymi i hurtowymi). Przykładowo, przedsiębiorcy narzucający sprzedawcom internetowym sztywne lub minimalne ceny odsprzedaży (resale price maintenance, RPM), zostali ukarani przez organ antymonopolowy wysokimi karami finansowymi. UOKiK może też kwestionować różne formy współpracy konkurencyjnych sieci handlowych pod kątem naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Każdy przedsiębiorca, niezależnie od rynku na jakim działa, powinien mieć świadomość, że z przekroczeniem określonego progu obrotów wiąże się obowiązek uzyskania zgody UOKiK lub KE na przeprowadzenie połączenia, przejęcia lub utworzenie joint-venture.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji, prawa ochrony konsumentów i nadzoru rynku, uwzględniając specyfikę sektora i jego uregulowania.

Nasze usługi obejmują:

 • reprezentowanie Klientów na każdym etapie wszczętego przez UOKiK postępowania administracyjnego i na wszystkich etapach sądowego postępowania odwoławczego,
 • reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego przed właściwymi organami i przed sądami administracyjnymi (w sprawach z zakresu nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów, produktów nieżywnościowych i usług),
 • reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi, gdy występują z roszczeniami w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji,
 • sporządzanie opinii prawych,
 • przeprowadzanie sprofilowanych szkoleń, przygotowywanych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta i uwzględniających specyfikę jego działalności,
 • przeprowadzanie oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W odniesieniu do sektora FMCG Kancelaria Hansberry Tomkiel może wykazać się doświadczeniem obejmującym m.in.:

 • reprezentowanie Klienta działającego na rynku HSD (hipermarkety, supermarkety i dyskonty) w postępowaniu przed UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (sprawa zakończyła się przyjęciem przez UOKiK zobowiązania);
 • reprezentowanie w postępowaniach koncentracyjnych Klientów z następujących sektorów: handlu masowego produktami rolniczymi i artykułami spożywczymi oraz hurtowej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku;
 • doradztwo z zakresu kontroli koncentracji dla Klientów działających w sektorze hurtowej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku oraz dla właściciela wiodącej sieci sklepów spożywczych;
 • reprezentowanie Klienta w sporze z właścicielem galerii handlowych stosujących w umowach z najemcami klauzule ograniczające konkurencję;
 • przygotowywanie audytu zgodności z prawem ochrony konkurencji i propozycji zmian zasad dystrybucji dla dużego producenta żywności.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta