Sektor finansowy

Specjalizacja

Sektor usług finansowych jest ściśle regulowany, często poddawany ocenie organów ochrony konkurencji i konsumentów. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność na tym rynku powinni w szczególnym stopniu uwzględniać ryzyka regulacyjne z nią związane.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) regularnie przeprowadza kontrole regulaminów i wzorców umownych ubezpieczycieli, banków i innych instytucji finansowych. UOKiK bada też uczciwość przekazów handlowych tych przedsiębiorców. W celu jeszcze lepszej ochrony konsumentów przed wprowadzeniem w błąd przy zakupie produktów finansowych, w ostatnim czasie zostały doprecyzowane przepisy zakazujące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a UOKiK uzyskał możliwość prowadzenia kontroli w trybie „tajemniczego klienta”.

Choć aktywność UOKiK na rynku usług finansowych dotyczyła ostatnio głównie prawa ochrony konsumentów, przedsiębiorcy nie mogą także lekceważyć obowiązku zapewnienia zgodności prowadzonych działań z zasadami ochrony konkurencji. Przeprowadzenie transakcji rynkowej takiej jak połączenie, przejęcie lub utworzenie joint-venture może wymagać uprzedniej zgody UOKiK lub Komisji Europejskiej (KE). Poza tym organy ochrony konkurencji mogą kwestionować różne formy współpracy konkurencyjnych instytucji finansowych, z perspektywy zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Przykładowo, zarówno polski jak i inne organy antymonopolowe w Europie, zakwestionowały ustalenia pomiędzy bankami a organizacjami kartowymi, które następnie doprowadziły do wielu postępowań w sprawie dochodzenia roszczeń cywilnych.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, uwzględniając specyfikę sektora i jego uregulowania. Nasze usługi obejmują:

  • reprezentowanie Klientów na każdym etapie wszczętego przez UOKiK postępowania administracyjnego i w sądowym postępowaniu odwoławczym (w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów),
  • reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi, gdy występują z roszczeniami w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji,
  • sporządzanie opinii prawych,
  • przeprowadzanie sprofilowanych szkoleń, przygotowywanych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta i uwzgledniających specyfikę jego działalności,
  • przeprowadzanie oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta