Sektor budowlany

Specjalizacja

Sektor budowlany jest często poddawany ocenie organów ochrony konkurencji i konsumentów. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tej branży powinni w szczególnym stopniu uwzględniać ryzyka regulacyjne z nią związane.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) często kontroluje regulaminy i wzorce umowne proponowane klientom przez firmy deweloperskie, badając je pod kątem prawa ochrony konsumentów. Firmy budownictwa drogowego były wielokrotnie kontrolowane przez organy antymonopolowe w całej Europie w związku z podejrzeniami zmów przetargowych. Stwierdzenie przez UOKiK zmowy może mieć daleko idące konsekwencje, łącznie z odpowiedzialnością odszkodowawczą na rzecz poszkodowanych. Wykryty przez KE kartel producentów wind i schodów ruchomych należy do najbardziej znanych przypadków zmowy, w związku z którą poszkodowani dochodzili roszczeń cywilnych.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu wyroby budowlane powinni znać wymagania, jakie te wyroby muszą spełniać. Główny Inspektor Nadzoru Budowanego oraz organy na szczeblu wojewódzkim przeprowadzają cykliczne kontrole wyrobów budowlanych. Również UOKiK, w przypadku stwierdzenia, że konsumenci zostali wprowadzeni w błąd fałszywymi deklaracjami o posiadaniu przez dany wyrób określonych cech, może wszcząć postępowanie administracyjne i w następstwie nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10% jego rocznego obrotu.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji, prawa ochrony konsumentów i nadzoru rynku, uwzględniając specyfikę sektora i jego uregulowania.

Nasze usługi obejmują:

  • reprezentowanie Klientów na każdym etapie wszczętego przez UOKiK postępowania administracyjnego i na wszystkich etapach sądowego postępowania odwoławczego,
  • reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego przed właściwymi organami i przed sądami administracyjnymi (w sprawach z zakresu nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów, produktów nieżywnościowych i usług),
  • reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi, gdy występują z roszczeniami w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji,
  • sporządzanie opinii prawych,
  • przeprowadzanie sprofilowanych szkoleń, przygotowywanych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta i uwzględniających specyfikę jego działalności, – przeprowadzanie oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta