Reprezentacja w postępowaniu UOKiK

Specjalizacja

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest prowadzone jako postępowanie:

UOKiK prowadzi również postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową oraz postępowania w zakresie nadzoru rynku.

UOKiK może nałożyć karę finansową za naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej lub artykułu 101 i 102 Traktatu (nawet do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy, jeśli jego praktykę rynkową UOKiK uzna za ograniczenie konkurencji lub naruszenie zbiorowych interesów konsumentów; nawet do 5 mln PLN dla menedżera, gdy wg UOKiK przyczynił się on do naruszenia prawa przez przedsiębiorcę).

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje pomoc prawną i reprezentację na każdym etapie postępowania przed UOKiK, a także późniejszego postępowania sądowego w przypadku wniesienia odwołania lub skargi (w sądzie powszechnym i administracyjnym).

W czasie postępowania Kancelaria Hansberry Tomkiel we współpracy z Klientem identyfikuje fakty i poszukuje argumentów aby zapewnić pełne i strategiczne wyjaśnienia oraz środki obrony, które należy przedstawić UOKiK. Jeśli to konieczne, Kancelaria współpracuje z wyspecjalizowanymi zespołami ekonomistów i ekspertami rynku.

W przypadku gdy praktyki przedsiębiorcy wykraczają poza to co prawnie dozwolone, Kancelaria pomaga Klientowi wybrać spośród dostępnych środków prawnych umożliwiających ograniczenie odpowiedzialności antymonopolowej (program łagodzenia kar), w sprawach antykonkurencyjnych porozumień lub skorzystać z metod polubownego zakończenia postępowania antymonopolowego.

Nasza oferta obejmuje również reprezentowanie Klienta w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji, począwszy od przygotowywania formalnego zgłoszenia zamiaru fuzji, przejęcia lub joint-venture po zakończenie postępowania i uzyskanie wymaganej zgody UOKiK.

Kancelaria Hansberry Tomkiel ma doświadczenie w zakresie:

  • reprezentowania Klienta działającego na rynku HSD (hipermarkety, supermarkety i dyskonty) w postępowaniu przed UOKiK; sprawa zakończyła się przyjęciem przez UOKiK zobowiązania,
  • reprezentowania producenta środków higieny, uzyskując częściowe umorzenie (przez UOKiK, w decyzji administracyjnej) zarzutu stosowania praktyki RPM oraz uchylenie decyzji UOKiK przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pozostałym zakresie,
  • reprezentowania przed UOKiK przedsiębiorcy z sektora ciepłowniczego w postępowaniu antymonopolowym,
  • przygotowywania wniosków leniency,
  • przygotowywania dla polskich i zagranicznych Klientów zgłoszeń zamiaru koncentracji i reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed UOKiK, np. w sektorze farmaceutycznym, w sektorze chemicznym, a także produkcji maszyn dla różnych sektorów przemysłu, w sektorze handlu masowego produktami rolniczymi i artykułami spożywczymi oraz hurtowej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku,
  • przekonanie UOKiK do wydania zgody na koncentrację z udziałem naszego Klienta, pomimo zgłoszonych wcześniej w postępowaniu zastrzeżeń wobec koncentracji (rynek farmaceutyczny),
  • przygotowanie zawiadomień w sprawie podejrzenia naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności na rynkach usług bankowych i telewizji płatnej, usług internetowych, telekomunikacyjnych, produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych, infrastruktury kolejowej oraz w sprawie nadużywania przez gminy pozycji dominującej względem przedsiębiorców z branży usług komunalnych,
  • reprezentowanie Klienta przed UOKiK w sprawie dotyczącej pomocy publicznej.

Niezależnie od reprezentowania Klienta przed Prezesem UOKiK Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje również możliwość:

  • przeprowadzenia szkoleń uwzględniających konkretne zapotrzebowanie i specyfikę działalności Klienta,
  • przeprowadzanie oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta