Postępowania odwoławcze od decyzji UOKiK

Specjalizacja

Przedsiębiorcom niezgadzającym się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Istnieje również możliwość odwołania od niektórych rozstrzygnięć wydawanych przez UOKiK jeszcze w toku prowadzonego postępowania. Przykładem są postanowienia dotyczące zakresu ochrony wybranych dowodów, jaką UOKiK przyznaje na wniosek przedsiębiorcy w związku np. z tajemnicą przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może też odwoływać się do SOKiK od konkretnych postanowień i czynności UOKiK w związku z prowadzoną przez Urząd kontrolą lub przeszukaniem

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego (przed UOKiK oraz sądowego). W wielu istotnych sprawach braliśmy udział w postępowaniach odwoławczych (w tym przed SOKiK, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym).

Dobrze skonstruowana strategia obrony umożliwia rewizję i zmianę decyzji UOKiK. W wielu przypadkach SOKiK lub Sąd Apelacyjny znacznie obniżały poziom nałożonych kar finansowych bądź całkiem uchylały decyzję UOKiK.

Jednym z naszych osiągnięć w tym zakresie było doprowadzenie do uchylenia przez SOKiK, decyzji UOKiK w sprawie domniemanego ustalania ceny minimalnej odsprzedaży (resale price maintanace, RPM). Takie rozstrzygnięcie jest tym bardziej znaczące, że skarżeni niezwykle rzadko wygrywają sprawy dotyczące praktyk RPM, a tym bardziej takie, w których wnioskodawca złożył wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (wniosek leniency). Jak wskazano w części dotyczącej programu łagodzenia kar, w prawie polskim korzyści wynikające z programu leniency są dostępne nie tylko w sprawach zmów kartelowych, ale także dla przedsiębiorców i menedżerów skarżonych w związku z innymi, w tym wertykalnymi, porozumieniami ograniczającymi konkurencję.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta