Porozumienia między konkurentami

Specjalizacja

Największe ryzyka antymonopolowe wiążą się ze współpracą między rzeczywistymi lub choćby potencjalnymi konkurentami. Porozumienia horyzontalne są przez organy ochrony konkurencji na całym świecie postrzegane jako rodzące największe zagrożenie dla konkurencyjnego rynku i określane mianem hard-core restrictions. Do takich oczywistych ograniczeń konkurencji należą: kartele, czyli sekretne zmowy konkurentów dotyczące uzgadniania cen, warunków udziału w przetargu (zmowy przetargowe), podziału rynku, podziału klientów lub zmniejszania produkcji. Najczęściej to właśnie kary pieniężne za kartele osiągają maksymalny pułap 10% rocznego obrotu.

Od karteli odróżnić należy jednak tzw. porozumienia kooperacyjne. Te mogą przynosić korzyści przeważające nad stratami wynikającymi z ograniczenia konkurencji. Porozumienia kooperacyjne mogą sprzyjać podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności, co w efekcie przełoży się np. na niższe ceny produktów, ich wyższą jakość lub poszerzenie oferty rynkowej dla konsumentów. Z tych względów takie formy kooperacji mogą podlegać wyłączeniu spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję i tym samym być legalne. Dotyczy to przede wszystkim porozumień badawczo-rozwojowych oraz porozumień specjalizacyjnych.

Jednak każda forma współpracy między konkurentami musi być indywidualnie oceniona pod kątem jej kwestionowania przez organ ochrony konkurencji.

Doradztwo

Gdy organ ochrony konkurencji postawił naszemu Klientowi zarzut zawarcia nielegalnego porozumienia z konkurentami, we współpracy z Klientem identyfikujemy fakty i poszukujemy argumentów usprawiedliwiających praktykę rynkową. Mamy doświadczenie w prezentowaniu organowi ochrony konkurencji kompleksowej argumentacji, we współpracy z ekonomistami wyspecjalizowanymi w tego typu analizach i ekspertami rynku.

Jeśli współpraca naszego Klienta z konkurentami zdaje się wykraczać poza to co dozwolone, a Klient nie zamierza kwestionować zarzutów, Kancelaria Hansberry Tomkiel doradza, które z dostępnych środków prawnych mogą zminimalizować potencjalne sankcje. Przykładem jest program łagodzenia kar leniency lub polubowne zakończenia postępowania antymonopolowego.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.

  • reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedsiębiorcy z sektora ciepłowniczego w postępowaniu antymonopolowym,
  • przygotowywanie wniosków o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (wniosek leniency),
  • przygotowanie zawiadomień w sprawie podejrzenia praktyk ograniczających konkurencję, dotyczących różnych rynków, w tym w szczególności rynków usług bankowych i płatnej telewizji,
  • przygotowanie opinii na temat ryzyk antymonopolowych, m.in. dla przedsiębiorców działających w sektorach FMCG, pocztowym, telekomunikacyjnym i rolno-spożywczym,
  • szkolenia przygotowane dla działów sprzedaży, dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów: dużego producenta sprzętu AGD, koncernu energetycznego, zarządu dużego wydawnictwa.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta