Polubowne zakończenie postępowania

Specjalizacja

W przypadku wszczęcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postępowania w związku z zarzutem naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów antymonopolowych, jak również stosowania wzorców umów uznanych za niedozwolone oraz naruszania zbiorowych interesów konsumentów, istnieje możliwość ugodowego zakończenia sprawy poprzez wydanie decyzji zobowiązującej przedsiębiorcę do podjęcia określonych działań (przyjęcie przez organ zobowiązania), które pozwalają wyeliminować nieprawidłowości w zamian za brak stwierdzenia przez UOKiK stosowania praktyki i zaniechanie nałożenia kary pieniężnej. Podobne rozwiązanie występuje też w postępowaniach w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

Ponadto, w przypadku praktyk ograniczanych konkurencję, istnieje możliwość dobrowolnego poddanie się karze tj. możliwość obniżenia kary pieniężnej o 10% (w stosunku do kary, jaka byłaby nałożona, gdyby strona nie skorzystała z możliwości dobrowolnego poddania się karze) w zamian za:

  • zaakceptowanie przez przedsiębiorcę ustaleń UOKiK w zakresie istnienia praktyki i zakresu odpowiedzialności oraz
  • rezygnację z postępowania odwoławczego.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje zmiana Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którą, w przypadku odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dotyczy spraw toczących się na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), strony mogą zawrzeć przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów ugodę w przedmiocie przyjęcia ustaleń co do sposobu jej załatwienia.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje wsparcie prawne na każdym etapie prowadzonego przez UOKiK postępowania jak również reprezentowanie Klienta w toczącym się przed UOKiK postępowaniu, a następnie w sądowym postępowaniu odwoławczym.

Kancelaria Hansberry Tomkiel ma doświadczenie w zakresie projektowania dla Klientów strategii polubownego zakończenia sprawy i proponowania jej UOKiK w toku prowadzonego przez ten organ postępowania. Przykładowo, nasza Kancelaria reprezentowała w postępowaniu przed UOKiK Klienta działającego na rynku HSD (hipermarkety, supermarkety i dyskonty). Sprawa zakończyła się sukcesem i decyzją zobowiązaniową.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta