Odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji

Specjalizacja

Poszkodowani w wyniku stosowania praktyk ograniczających konkurencję mogą dochodzić roszczeń przed sądem cywilnym (w ramach tzw. procedury private enforcement). Taka możliwość istnieje np. gdy w wyniku zmowy kartelowej przedsiębiorcy lub konsumenci zmuszeni byli płacić za produkty lub usługi więcej niż wtedy, gdyby zmowy nie było.

Przepisy prawa polskiego przewidują w takich wypadkach określone rozwiązania, m.in. umożliwiające lepszy dostęp do dowodów wcześniej zgromadzonych w dotyczących danego naruszenia postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organ ochrony konkurencji. Sama możliwość dochodzenia odszkodowania nie zależy jednak od tego, czy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lub Komisja Europejska (KE) stwierdzili w decyzji nadużycie pozycji dominującej lub antykonkurencyjne porozumienie. Poszkodowani mogą wnieść sprawę o odszkodowanie wyłącznie na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania i bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie organu ochrony konkurencji.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel współpracuje zarówno z Klientami poszkodowanymi w wyniku działań kartelu lub konkurenta o dominującej pozycji, jak i z przedsiębiorcami, którzy w takich sprawach odszkodowawczych się bronią.

Mamy wieloletnie doświadczenie w szacowaniu i wyliczaniu wysokości odszkodowań związanych z naruszeniem prawa konkurencji. Przy większości spraw współpracujemy z ekonomistami wyspecjalizowanymi w tego typu analizach.

Od roku 2018 Kancelaria Hansberry Tomkiel świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz jednego z największych producentów węgla obejmujące analizę dokumentów wykorzystanych w postępowaniu przed UOKiK (na tamtym etapie decyzja UOKiK w tej sprawie nie była jeszcze prawomocna), jak i w innych powiązanych postępowaniach. Przed złożeniem pozwu prawnicy Kancelarii Hansberry Tomkiel gromadzili dowody oraz ustalali wysokość odszkodowania.

Począwszy od 2020 r. Kancelaria reprezentuje Klienta działającego na rynku usług finansowych w sporze dotyczącym dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z naruszeniem prawa konkurencji (private enforcement).

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta