Nadzór rynku

Specjalizacja

W celu zagwarantowania spełniania przez produkty objęte swobodnym przepływem towarów w Unii Europejskiej wymagań w zakresie ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo ogólne, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, na poziomie europejskim oraz krajowym wprowadzono przepisy ustanawiające zasady nadzoru rynku, a dotyczące zasad akredytacji, nadzoru rynku, kontroli produktów pochodzących z krajów trzecich oraz oznakowania CE.

Działania niezgodne z ww. przepisami mogą skutkować nakazem wycofania wyrobu z obrotu lub użytku, a także nałożeniem kary pieniężnej przez organ nadzoru rynku. Wyrób niezgodny z wymaganiami zostanie też umieszczony w publicznie dostępnym Rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje usługi w zakresie:

  • organizacji warsztatów i szkoleń dotyczących zasad funkcjonowania systemu nadzoru rynku oraz obowiązków przedsiębiorcy, związanych z funkcjonowaniem tego systemu, przygotowywanych z uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta,
  • doradztwa prawnego w postępowaniach przed organami nadzoru rynku oraz organem monitorującym funkcjonowanie systemu nadzoru rynku – Prezesem UOKiK,
  • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzenia opinii prawnych.
Kontakt:

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta