Grzegorz Materna

Grzegorz Materna

/senior lawyer/

Biografia

Dr hab. Grzegorz Materna jest uznanym i wiodącym praktykiem prawa konkurencji. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i profesorem nadzwyczajnym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN). Przed dołączeniem do kancelarii Hansberry Tomkiel przez sześć lat kierował Departamentem Ochrony Konkurencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Mecenas Materna ma szeroką wiedzę i doświadczenie wynikające z jego bezpośredniego zaangażowania w prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywania projektów decyzji Prezesa UOKiK. Podczas pracy w UOKiK nadzorował prowadzenie postępowań w sprawach horyzontalnych i wertykalnych porozumień ograniczających konkurencję, karteli oraz praktyk nadużywania pozycji dominującej. Organizował i uczestniczył w kontrolach i przeszukaniach przeprowadzanych przez UOKiK u przedsiębiorców, a także reprezentował UOKiK przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oraz Sądem Apelacyjnym.

Od momentu dołączenia do kancelarii Hansberry Tomkiel, Mecenas Materna dowiódł, że jest doskonałym praktykiem, cieszącym się zaufaniem klientów firmy. Z sukcesem łączy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania unijnego i polskiego prawa konkurencji z kreatywnym podejściem do spraw naszych klientów. Mecenas Materna reprezentował klientów w postępowaniach przed UOKiK i Urzędem Komunikacji Elektronicznej, przed polskimi sądami i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jego doświadczenie obejmuje także pomoc klientom podczas przeszukań UOKiK.

Praktykę stosowania prawa Mecenas Materna łączy z działalnością naukową. Jest autorem lub współautorem ponad stu publikacji dotyczących polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym komentarzy do polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Od 2006 r. jest pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych PAN, w którym obronił rozprawę doktorską oraz habilitację z zakresu prawa ochrony konkurencji. Od 2016 r. kieruje także Zakładem Prawa Konkurencji INP PAN. Jako doświadczony wykładowca i uznany ekspert kieruje organizowanymi przez INP PAN Podyplomowymi Studiami Prawa Konkurencji oraz Podyplomowymi Studiami Prawa Ochrony Konsumentów.

Publikacje
 • „Premiowanie wdrażania programów compliance w ramach publicznoprawnego egzekwowania prawa konkurencji Unii Europejskiej – uwagi krytyczne” (współautorstwo z A. Szmigielskim), Europejski Przegląd Sądowy 2/2020, s. 17-26
 • “La risposta dell’autorità polacca per la concorrenza alle pratiche sleali COVID-19” // “Polish Competition Authority’s response to unfair conduct related to Covid-19 outbreak”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 13/20 del 1° aprile 2020
 • “Vendita di stampanti in Polonia: decisione nei confronti della Brother Central & Eastern Europe GmbH per aver importo prezzi minimi di rivendita ai rivenditori online // Sales of printers in Poland: Polish Competition Authority decision against Brother Central & Eastern Europe GmbH for imposing minimum resale prices on online retailers”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 6/20 del 13 febbraio 2020
 • „Individuazione di pratiche restrittive in Polonia: L’autorità polacca per la concorrenza migliora il suo programma per i whistle-blowers // Detection of restrictive practices in Poland: Polish Competition Authority enhances its program for whistle-blowers”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 1/20 dell’8 gennaio 2020
 • „L’autorità polacca per la concorrenza ha aperto un procedimento contro ‘Allegro’, una piattaforma di shopping online// The Polish Competition Authority opened antimonopoly proceedings against ‘Allegro’, an online shopping platform”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 1/20 dell’8 gennaio 2020
 • „Editorial foreword”, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies nr 12(20)/2019, s. 5-7 (wspólnie z A. Piszcz)
 • Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 6/2019, s. 92-106
 • „Cartels – the law and practice in Poland” (w:) “Chambers Global Practice Guide. Cartels 2019”, (artykuł współautorski, z D. Hansberry-Bieguńską, M. Krasnodębską-Tomkiel, D. Podsiedzik-Malec), s. 247-257, ISBN: 978-0-85514-787-7
 • „Gwarancje niezależności organu ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+ a status Prezesa UOKiK”, Europejski Przegląd Sądowy 10/2019, s. 19-26
 • “VII Convegno Antitrust di Trento, Trydent, 11-13 kwietnia 2019 roku” (sprawozdanie z konferencji), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 4/2019, s. 142-144
 • „The Polish President of the Office of Competition and Consumer Protection imposes sanctions on two undertakings for colluding in public-institution tenders for the supply of bread (Natex / Dziewit)”, 30 December 2015, e-Competitions Bulletin December 2015, Art. N° 92106 (dodany do biuletynu: 11.2019)
 • „Costruzione del gasdotto Nord Stream 2: L’autorità polacca ha inflitto un’ammenda di 172 milioni di PLN (circa 40 milioni di euro) a Energy Management Holding Switzerland per non aver fornito informazioni nell’ambito di un procedimento per una presunta violazione delle norme polacche in materia di concentrazioni // Construction of the Nord Stream 2 gas pipeline: UOKiK imposed 172 mln PLN (approximately 40 mln EUR) fine to Energy Management Holding Switzerland for failing to provide information within a proceedings concerning alleged violation of the Polish merger rules”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 37/19 del 13 Novembre 2019
 • „Servizi postali in Polonia: L’Autorità di concorrenza polacca accerta l’intesa tra due partecipanti ad una gara d’appalto per la fornitura di servizi postali e di consegna di pacchi tramite corriere” // “Postal services in Poland: The Polish Competition Authority issued a decision finding that two bidders colluded in a tender organized by “Poczta Polska” (the Polish postal operator) for subcontractors to provide the delivery of postal and courier parcel services”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 32/19 del 9 ottobre 2019
 • „Vendite di prodotti dietetici in Polonia: l’Autorità polacca garante della concorrenza apre un procedimento antimonopolio contro il distributore polacco di vitamine, erbe e integratori e contro due dirigenti di tale società per presunto accordo RPM” // “Sales of dietary supplements in Poland: Polish Competition Authority opens antimonopoly proceedings against the Polish distributor of vitamins, herbs and supplements, and against two managers of that company for alleged RPM agreement”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 20/19 del 22 maggio 2019
 • „Distribuzione di camion in Polonia: avviato un procedimento nei confronti dei rivenditori DAF e di nove dirigenti per una presunta ripartizione del mercato”// “Distribution of trucks in Poland: investigation opened against dealers of DAF trucks and 9 managers for alleged market sharing”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 16/19 del 17 aprile 2019
 • „Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 6/2019
 • „Gwarancje niezależności organu ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+ a status Prezesa UOKiK”, Europejski Przegląd Sądowy 10/2019
 • “VII Convegno Antitrust di Trento, Trydent, 11-13 kwietnia 2019 roku” (sprawozdanie z konferencji), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 4/2019
 • „Cartels – the law and practice in Poland” (w:) “Chambers Global Practice Guide. Cartels 2019”, (artykuł współautorski, z D. Hansberry-Bieguńską, M. Krasnodębską-Tomkiel, D. Podsiedzik-Malec), ISBN: 978-0-85514-787-7
 • “Postal services in Poland: The Polish Competition Authority issued a decision finding that two bidders colluded in a tender organized by “Poczta Polska” (the Polish postal operator) for subcontractors to provide the delivery of postal and courier parcel services” // „Servizi postali in Polonia: L’Autorità di concorrenza polacca accerta l’intesa tra due partecipanti ad una gara d’appalto per la fornitura di servizi postali e di consegna di pacchi tramite corriere”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 32/19 del 9 ottobre 2019
 • “Sales of dietary supplements in Poland: Polish Competition Authority opens antimonopoly proceedings against the Polish distributor of vitamins, herbs and supplements, and against two managers of that company for alleged RPM agreement” // „Vendite di prodotti dietetici in Polonia: l’Autorità polacca garante della concorrenza apre un procedimento antimonopolio contro il distributore polacco di vitamine, erbe e integratori e contro due dirigenti di tale società per presunto accordo RPM”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 20/19 del 22 maggio 2019
 • “Distribution of trucks in Poland: investigation opened against dealers of DAF trucks and 9 managers for alleged market sharing” // „Distribuzione di camion in Polonia: avviato un procedimento nei confronti dei rivenditori DAF e di nove dirigenti per una presunta ripartizione del mercato”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 16/19 del 17 aprile 2019
 • Klauzule o zakazie konkurencji jako bariera rozwoju alternatywnych kanałów rezerwacji taksówek w świetle decyzji Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 27.06.2018 r. (sprawa I801B, Taxi – Milano), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2018
 • Nowe technologie, Big Data i gospodarka cyfrowa: aktualne wyzwania dla prawa konkurencji (od redaktora prowadzącego), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2018
 • “XIII Antitrust Conference ‘Antitrust between EU Law and National Law’, Treviso (Włochy), 24-25 maja 2018. Sprawozdanie z konferencji, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2018
 • Ograniczenia dopuszczalności zmiany przez Prezesa UOKiK zakresu analizy sprawy po wszczęciu właściwego postępowania administracyjnego, Glosa nr 4/2018
 • Ograniczenie dopuszczalności nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w wyniku ponownej oceny zachowania przedsiębiorcy na tle gwarancji ochrony jednostki przed dublowaniem interwencji prawnej – przegląd orzecznictwa, Glosa nr 2/2018
 • Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 2/2018
 • Sprawozdanie z seminarium naukowego pn. Głos w sprawie racjonalizacji stosowania zgód warunkowych w sprawach koncentracji przedsiębiorców (o możliwości zmiany decyzji o zgodzie warunkowej), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 5/2017 (współautorstwo z dr J. Łukawskim)
 • Obowiązki przedsiębiorców w toku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.11.2016 r., VI ACa 1141/15, Glosa nr 4/2017
 • Rekompensata publiczna jako nowy środek eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK (w:) M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.) Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H.Beck, Warszawa 2017
 • Internet: szczególny obszar rywalizacji przedsiębiorców, szczególne wyzwanie prawa ochrony konkurencji z perspektywy zakazu antykonkurencyjnych porozumień (w:) T. Targosz, P. Kostański, P. Podrecki (red.) Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
 • The Polish Competition Authority approves an acquisition of control by the leading Polish insurance company of a direct competitor (Powszechny Zakład Ubezpieczeń), Bulletin e-Competitions, June 2017 – 2, No. 84330
 • Wertykalne porozumienia cenowe – ewolucja orzecznictwa sądowego i praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK, Glosa nr 2/2017
 • Perspektywy przeciwdziałania przed nadużywaniem instytucji tzw. zamówień in-house przez Prezesa UOKiK na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2017 (współautorstwo z M. Krasnodębską-Tomkiel)
 • The Polish Competition Authority fines a professional association for anticompetitive conduct aimed at the governmental treatment of infertility programme (Association of Medical Centers), Bulletin e-Competitions, http://www.concurrences.com/Bulletin, November 2016, No. 81975
 • Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli i antykonkurencyjnych porozumień, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 5/2016 (współautorstwo z M. Krasnodębską-Tomkiel i D. Hansberry-Bieguńską)
 • Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • “Antitrust proceedings in investigations of competition-restricting practices in Poland [w:] C.I. Nagy (red.) The procedural aspects of the application of competition law: European frameworks – Central European perspectives, wydawnictwo Europa Law Publishing, Groningen 2016 (współautorstwo z K. Kowalik-Bańczyk i M. Krasnodębską-Tomkiel)
 • Activity of a booking platform administrator and a concerted practice of the companies using the platform – the commentary on the Court of Justice judgement in Case C-74/14 „Eturas” UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 6/2016
 • The Polish Competition Authority imposes sanctions for retail price maintenance in the wristwatch distribution sector while announcing a new economic-based approach to vertical agreements (Swatch), e-Competitions Antitrust Case Law Bulletin, January 2016, Art. N° 77426
 • Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa na tle art. 8 ETPCz, iKAR, 8(4)/2015
 • The Polish Competition Authority accepts commitments concerning online sales of prams and strollers (Emmaljunga), e-Competitions Antitrust Case Law Bulletin, November 2015-II, Art. No 76793
 • Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokk do porozumień ingerujących w przebieg przetargów [w:] T. Skoczny (red.) Prawo konkurencji. 25 lat, Warszawa 2015
 • Oddziaływanie prawa ochrony konkurencji na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców na przykładzie reguł określających granice kooperacji konkurentów [w:] A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak (red.) Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa, Toruń 2015,
 • Standard dowodu w sprawach ograniczających konkurencję uzgodnień między przedsiębiorcami – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.01.2015 r. (III SK 39/14), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 4/2015
 • Zmowy przetargowe – granice i formy kooperacji w świetle aktualnej praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2015
 • Realizacja przez Komisję Europejską uprawnień kontrolnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji – przegląd orzecznictwa, Europejski Przegląd Sądowy nr 7/2015
 • Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do układów zbiorowych pracy – glosa do wyroku TS z 4.12.2014 r. w sprawie C-413/13 FNV Kunsten Informatie en Media przeciwko Staat der Nederlanden, Europejski Przegląd Sądowy nr 4/2015
 • Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów (publikacja wspólna z: A. Zawłocka-Turno), iKAR nr 2(4)/2015
 • Formy zmów przetargowych oraz instrumenty ich zwalczania w prawie antymonopolowym – trudności w wykrywaniu niedozwolonych porozumień [w:] Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2014
 • Komentarz do art. 4 pkt 1 i 2, art. 105b-105d, art. 105g-105h, art. 105j, art. 105l-105m i art. 105o-105p [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, Warszawa 2014
 • Komentarz do art. 105a (publikacja wspólna z: M. Bernatt) [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, Warszawa 2014
 • Uchwały i inne akty związków przedsiębiorców jako źródło ograniczenia konkurencji w postępowaniach o zamówienie publiczne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2014
 • Ustalanie przez związek przedsiębiorstw kryteriów kształtowania wynagrodzeń za usługi ich członków w świetle zakazu określonego w art. 101 ust. 1 TFUE – glosa do wyroku TS z 18.7.2013 r. w sprawie C-136/12 Consiglio nazionale dei geologi przeciwko Autorità garante della concorrenza e del mercato oraz Autorità garante della concorrenza e del mercato przeciwko Consiglio nazionale dei geologi, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2014
 • Zakres podmiotowy zakazu zmów przetargowych w polskim prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12/2013
 • Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2011 r., iKAR nr 5(2)/2013
 • Ochrona rynku przed konkurentem działającym nielegalnie jako przesłanka oceny porozumienia w aspekcie art. 101 TFUE – glosa do wyroku TS z 7.02.2013 r. w sprawie C-68/12 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky przeciwko Slovenská sporiteľňa a.s., Europejski Przegląd Sądowy Nr 9/2013
 • Kooperencja z perspektywy prawa ochrony konkurencji [w:] J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, M.K. Witek-Hajduk, G. Materna, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 • Antymonopolowa ocena wysokości stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w świetle znowelizowanego prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2013
 • Znaczenie częstotliwości naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej przy nakładaniu kar pieniężnych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.08.2009 r. (III SK 17/09), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach Nr 1/2013
 • Brak prawa antymonopolowego nie oznacza zgody na zmowy, Dziennik Gazeta Prawna z 17.04.2013 r.
 • Pozyskiwanie dowodów w sprawach antymonopolowych – granice uprawnień Prezesa UOKiK [w:] A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki (red.) Państwo a gospodarka, Toruń 2012
 • Sądowy nadzór nad wykonywaniem kontroli (przeszukania) u przedsiębiorcy w toku postępowania przed Prezesem UOKiK, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2012
 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach antykonkurencyjnych porozumień dystrybucyjnych przeciwko ich organizatorom, Przegląd Prawa Handlowego nr 5/2012
 • Komentarz do art. 101 (1) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.) Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • Granice zastosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej do działalności organizatorskiej samorządu terytorialnego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, Glosa nr 2/2012
 • Rynkowym konkurentom nie wolno uzgadniać wielkości produkcji, Dziennik Gazeta Prawna z 10.10.2012 r.
 • Urząd może pytać o tajemnice, Dziennik Gazeta Prawna z 11.07.2012 r.
 • Do współpracy z urzędem warto przystąpić wcześnie, Dziennik Gazeta Prawna z 6.06.2012r.
 • Śledząc zmowę, urząd sprawdzi przedsiębiorcę, Dziennik Gazeta Prawna z 18.04.2012 r.
 • Uprzednie naruszenie przepisów ustawy a wymiar kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2011
 • Prawne aspekty zarządzania marką [w:] M.K. Witek-Hajduk (red.) Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Cenowe praktyki ograniczające konkurencję w zakresie hurtowego odbioru ścieków – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.02.2009 r. (III SK 29/08), Glosa nr 4/2010
 • Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie T-193/02 Laurent Piau przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich [w:] A. Jurkowska-Gomułka (red.) Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji 2004-2009, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Glosa do wyroku SN z 2.04.2009 r. (III SK 19/08), Lex 2010
 • Glosa do wyroku ETS wyrok TS z dnia 23 kwietnia 2009 r., C-425/07 P, Lex 2010
 • Zbiorowy zarząd prawami – rola organu antymonopolowego na tle przepisów prawa autorskiego [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.) Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Publikacja jubileuszowa z okazji dwudziestolecia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK, Warszawa 2010
 • Stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec organizacji zbiorowego zarządzania – granice ingerencji organu antymonopolowego, Glosa nr 2/2010
 • Wpływ prawa UE na polskie wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2010
 • Status uczelni publicznych i niepublicznych w sprawach abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2010
 • Stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec organizacji zbiorowego zarządzania – granice ingerencji organu antymonopolowego [w:] K. Lewandowski (red.) Prawo autorskie a prawo konkurencji. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009, Poznań 2009
 • Status stowarzyszenia sportowego jako przedsiębiorstwa w świetle art. 82 i 86 Traktatu WE – glosa do wyroku ETS w sprawie C-49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE), Europejski Przegląd Sądowy nr 12/2009
 • Pojęcie przedsiębiorcy w świetle polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • Organizowanie usług użyteczności publicznej w prawie ochrony konkurencji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20.11.2008 r. (III SK 12/08), Glosa nr 3/2009
 • Adresaci zakazu praktyk ograniczających konkurencję w prawie polskim i wspólnotowym, Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2009
 • Komentarz do art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331) [w:] T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w świetle prawa ochrony konkurencji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.12.2007 r. (III SK 16/07), Glosa nr 1/2009
 • Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Przegląd Prawa Handlowego nr 4/2008
 • Czynniki mające wpływ na karę pieniężną za naruszenie przez jednostkę samorządu terytorialnego zakazów praktyk ograniczających konkurencję – glosa, Glosa nr 1/2008
 • Organizacje zbiorowego zarządzania są przedsiębiorcami, Rzeczpospolita z 27.10.2008 r.
 • Metody ustalania przez Komisję grzywien za naruszenie art. 81 i 82 TWE, Europejski Przegląd Sądowy Nr 7/2007
 • Pluralizm organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w europejskim prawie konkurencji [w:] W. Czapliński (red.): Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia INP PAN, Warszawa 2006
 • Praktyki ograniczające konkurencję organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – przegląd orzecznictwa 2002-2006, Glosa nr 4/2006
 • Pojęcie przedsiębiorca a relacje między wspólnotowym i krajowym prawem ochrony konkurencji [w:] C. Banasiński, M. Kępiński, B. Popowska, T. Rabska (red.), Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, Warszawa 2006
 • Ochrona konkurencji a usługi pogrzebowe, Rzeczpospolita z 11.04.2006
 • Odpowiedzialność komunalnego zakładu budżetowego za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Samorząd Terytorialny nr 7-8/2005
 • Ochrona konkurencji w rozszerzonej Unii Europejskiej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2005
 • Publiczne instytucje ubezpieczenia zdrowotnego w świetle prawa antymonopolowego, Państwo i Prawo nr 6/2005
 • Umowne klauzule antykonkurencyjne w transakcjach koncentracji przedsiębiorstw – orzecznictwo wspólnotowe i polskie, Glosa nr 2/2005
 • Mała firma i komunalny monopolista. Jak się bronić przed nadużywaniem pozycji dominującej, Rzeczpospolita z 20.09.2005
 • Nowe wspólnotowe reguły grupowych wyłączeń umów o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2004
 • Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i ich członkowie w świetle definicji przedsiębiorcy z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2004
 • Nadużywanie pozycji dominującej przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w prawie wspólnotowym, Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2003
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a wykonywanie praw autorskich, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2002