Grzegorz Materna

Grzegorz Materna

/senior lawyer/

Biografia

Dr hab. Grzegorz Materna jest uznanym i wiodącym praktykiem prawa konkurencji. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i profesorem nadzwyczajnym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN). Przed dołączeniem do kancelarii Hansberry Tomkiel przez sześć lat kierował Departamentem Ochrony Konkurencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Mecenas Materna ma szeroką wiedzę i doświadczenie wynikające z jego bezpośredniego zaangażowania w prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywania projektów decyzji Prezesa UOKiK. Podczas pracy w UOKiK nadzorował prowadzenie postępowań w sprawach horyzontalnych i wertykalnych porozumień ograniczających konkurencję, karteli oraz praktyk nadużywania pozycji dominującej. Organizował i uczestniczył w kontrolach i przeszukaniach przeprowadzanych przez UOKiK u przedsiębiorców, a także reprezentował UOKiK przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oraz Sądem Apelacyjnym.

Od momentu dołączenia do kancelarii Hansberry Tomkiel, Mecenas Materna dowiódł, że jest doskonałym praktykiem, cieszącym się zaufaniem klientów firmy. Z sukcesem łączy wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania unijnego i polskiego prawa konkurencji z kreatywnym podejściem do spraw naszych klientów. Mecenas Materna reprezentował klientów w postępowaniach przed UOKiK i Urzędem Komunikacji Elektronicznej, przed polskimi sądami i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jego doświadczenie obejmuje także pomoc klientom podczas przeszukań UOKiK.

Praktykę stosowania prawa Mecenas Materna łączy z działalnością naukową. Jest autorem lub współautorem ponad stu publikacji dotyczących polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym komentarzy do polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Od 2006 r. jest pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych PAN, w którym obronił rozprawę doktorską oraz habilitację z zakresu prawa ochrony konkurencji. Od 2016 r. kieruje także Zakładem Prawa Konkurencji INP PAN. Jako doświadczony wykładowca i uznany ekspert kieruje organizowanymi przez INP PAN Podyplomowymi Studiami Prawa Konkurencji oraz Podyplomowymi Studiami Prawa Ochrony Konsumentów.

Publikacje
 • „Premiowanie wdrażania programów compliance w ramach publicznoprawnego egzekwowania prawa konkurencji Unii Europejskiej – uwagi krytyczne” (współautorstwo z A. Szmigielskim), Europejski Przegląd Sądowy 2/2020, s. 17-26
 • “La risposta dell’autorità polacca per la concorrenza alle pratiche sleali COVID-19” // “Polish Competition Authority’s response to unfair conduct related to Covid-19 outbreak”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 13/20 del 1° aprile 2020
 • “Vendita di stampanti in Polonia: decisione nei confronti della Brother Central & Eastern Europe GmbH per aver importo prezzi minimi di rivendita ai rivenditori online // Sales of printers in Poland: Polish Competition Authority decision against Brother Central & Eastern Europe GmbH for imposing minimum resale prices on online retailers”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 6/20 del 13 febbraio 2020
 • „Individuazione di pratiche restrittive in Polonia: L’autorità polacca per la concorrenza migliora il suo programma per i whistle-blowers // Detection of restrictive practices in Poland: Polish Competition Authority enhances its program for whistle-blowers”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 1/20 dell’8 gennaio 2020
 • „L’autorità polacca per la concorrenza ha aperto un procedimento contro ‘Allegro’, una piattaforma di shopping online// The Polish Competition Authority opened antimonopoly proceedings against ‘Allegro’, an online shopping platform”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 1/20 dell’8 gennaio 2020
 • „Editorial foreword”, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies nr 12(20)/2019, s. 5-7 (wspólnie z A. Piszcz)
 • Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 6/2019, s. 92-106
 • „Cartels – the law and practice in Poland” (w:) “Chambers Global Practice Guide. Cartels 2019”, (artykuł współautorski, z D. Hansberry-Bieguńską, M. Krasnodębską-Tomkiel, D. Podsiedzik-Malec), s. 247-257, ISBN: 978-0-85514-787-7
 • „Gwarancje niezależności organu ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+ a status Prezesa UOKiK”, Europejski Przegląd Sądowy 10/2019, s. 19-26
 • “VII Convegno Antitrust di Trento, Trydent, 11-13 kwietnia 2019 roku” (sprawozdanie z konferencji), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 4/2019, s. 142-144
 • „The Polish President of the Office of Competition and Consumer Protection imposes sanctions on two undertakings for colluding in public-institution tenders for the supply of bread (Natex / Dziewit)”, 30 December 2015, e-Competitions Bulletin December 2015, Art. N° 92106 (dodany do biuletynu: 11.2019)
 • „Costruzione del gasdotto Nord Stream 2: L’autorità polacca ha inflitto un’ammenda di 172 milioni di PLN (circa 40 milioni di euro) a Energy Management Holding Switzerland per non aver fornito informazioni nell’ambito di un procedimento per una presunta violazione delle norme polacche in materia di concentrazioni // Construction of the Nord Stream 2 gas pipeline: UOKiK imposed 172 mln PLN (approximately 40 mln EUR) fine to Energy Management Holding Switzerland for failing to provide information within a proceedings concerning alleged violation of the Polish merger rules”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 37/19 del 13 Novembre 2019
 • „Servizi postali in Polonia: L’Autorità di concorrenza polacca accerta l’intesa tra due partecipanti ad una gara d’appalto per la fornitura di servizi postali e di consegna di pacchi tramite corriere” // “Postal services in Poland: The Polish Competition Authority issued a decision finding that two bidders colluded in a tender organized by “Poczta Polska” (the Polish postal operator) for subcontractors to provide the delivery of postal and courier parcel services”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 32/19 del 9 ottobre 2019
 • „Vendite di prodotti dietetici in Polonia: l’Autorità polacca garante della concorrenza apre un procedimento antimonopolio contro il distributore polacco di vitamine, erbe e integratori e contro due dirigenti di tale società per presunto accordo RPM” // “Sales of dietary supplements in Poland: Polish Competition Authority opens antimonopoly proceedings against the Polish distributor of vitamins, herbs and supplements, and against two managers of that company for alleged RPM agreement”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 20/19 del 22 maggio 2019
 • „Distribuzione di camion in Polonia: avviato un procedimento nei confronti dei rivenditori DAF e di nove dirigenti per una presunta ripartizione del mercato”// “Distribution of trucks in Poland: investigation opened against dealers of DAF trucks and 9 managers for alleged market sharing”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 16/19 del 17 aprile 2019
 • „Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 6/2019
 • „Gwarancje niezależności organu ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+ a status Prezesa UOKiK”, Europejski Przegląd Sądowy 10/2019
 • “VII Convegno Antitrust di Trento, Trydent, 11-13 kwietnia 2019 roku” (sprawozdanie z konferencji), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 4/2019
 • „Cartels – the law and practice in Poland” (w:) “Chambers Global Practice Guide. Cartels 2019”, (artykuł współautorski, z D. Hansberry-Bieguńską, M. Krasnodębską-Tomkiel, D. Podsiedzik-Malec), ISBN: 978-0-85514-787-7
 • “Postal services in Poland: The Polish Competition Authority issued a decision finding that two bidders colluded in a tender organized by “Poczta Polska” (the Polish postal operator) for subcontractors to provide the delivery of postal and courier parcel services” // „Servizi postali in Polonia: L’Autorità di concorrenza polacca accerta l’intesa tra due partecipanti ad una gara d’appalto per la fornitura di servizi postali e di consegna di pacchi tramite corriere”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 32/19 del 9 ottobre 2019
 • “Sales of dietary supplements in Poland: Polish Competition Authority opens antimonopoly proceedings against the Polish distributor of vitamins, herbs and supplements, and against two managers of that company for alleged RPM agreement” // „Vendite di prodotti dietetici in Polonia: l’Autorità polacca garante della concorrenza apre un procedimento antimonopolio contro il distributore polacco di vitamine, erbe e integratori e contro due dirigenti di tale società per presunto accordo RPM”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 20/19 del 22 maggio 2019
 • “Distribution of trucks in Poland: investigation opened against dealers of DAF trucks and 9 managers for alleged market sharing” // „Distribuzione di camion in Polonia: avviato un procedimento nei confronti dei rivenditori DAF e di nove dirigenti per una presunta ripartizione del mercato”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 16/19 del 17 aprile 2019
 • Klauzule o zakazie konkurencji jako bariera rozwoju alternatywnych kanałów rezerwacji taksówek w świetle decyzji Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 27.06.2018 r. (sprawa I801B, Taxi – Milano), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2018
 • Nowe technologie, Big Data i gospodarka cyfrowa: aktualne wyzwania dla prawa konkurencji (od redaktora prowadzącego), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2018
 • “XIII Antitrust Conference ‘Antitrust between EU Law and National Law’, Treviso (Włochy), 24-25 maja 2018. Sprawozdanie z konferencji, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2018
 • Ograniczenia dopuszczalności zmiany przez Prezesa UOKiK zakresu analizy sprawy po wszczęciu właściwego postępowania administracyjnego, Glosa nr 4/2018
 • Ograniczenie dopuszczalności nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w wyniku ponownej oceny zachowania przedsiębiorcy na tle gwarancji ochrony jednostki przed dublowaniem interwencji prawnej – przegląd orzecznictwa, Glosa nr 2/2018
 • Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 2/2018
 • Sprawozdanie z seminarium naukowego pn. Głos w sprawie racjonalizacji stosowania zgód warunkowych w sprawach koncentracji przedsiębiorców (o możliwości zmiany decyzji o zgodzie warunkowej), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 5/2017 (współautorstwo z dr J. Łukawskim)
 • Obowiązki przedsiębiorców w toku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.11.2016 r., VI ACa 1141/15, Glosa nr 4/2017
 • Rekompensata publiczna jako nowy środek eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK (w:) M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.) Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H.Beck, Warszawa 2017
 • Internet: szczególny obszar rywalizacji przedsiębiorców, szczególne wyzwanie prawa ochrony konkurencji z perspektywy zakazu antykonkurencyjnych porozumień (w:) T. Targosz, P. Kostański, P. Podrecki (red.) Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
 • The Polish Competition Authority approves an acquisition of control by the leading Polish insurance company of a direct competitor (Powszechny Zakład Ubezpieczeń), Bulletin e-Competitions, June 2017 – 2, No. 84330
 • Wertykalne porozumienia cenowe – ewolucja orzecznictwa sądowego i praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK, Glosa nr 2/2017
 • Perspektywy przeciwdziałania przed nadużywaniem instytucji tzw. zamówień in-house przez Prezesa UOKiK na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2017 (współautorstwo z M. Krasnodębską-Tomkiel)
 • The Polish Competition Authority fines a professional association for anticompetitive conduct aimed at the governmental treatment of infertility programme (Association of Medical Centers), Bulletin e-Competitions, http://www.concurrences.com/Bulletin, November 2016, No. 81975
 • Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli i antykonkurencyjnych porozumień, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 5/2016 (współautorstwo z M. Krasnodębską-Tomkiel i D. Hansberry-Bieguńską)
 • Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • “Antitrust proceedings in investigations of competition-restricting practices in Poland [w:] C.I. Nagy (red.) The procedural aspects of the application of competition law: European frameworks – Central European perspectives, wydawnictwo Europa Law Publishing, Groningen 2016 (współautorstwo z K. Kowalik-Bańczyk i M. Krasnodębską-Tomkiel)
 • Activity of a booking platform administrator and a concerted practice of the companies using the platform – the commentary on the Court of Justice judgement in Case C-74/14 “Eturas” UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 6/2016
 • The Polish Competition Authority imposes sanctions for retail price maintenance in the wristwatch distribution sector while announcing a new economic-based approach to vertical agreements (Swatch), e-Competitions Antitrust Case Law Bulletin, January 2016, Art. N° 77426
 • Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa na tle art. 8 ETPCz, iKAR, 8(4)/2015
 • The Polish Competition Authority accepts commitments concerning online sales of prams and strollers (Emmaljunga), e-Competitions Antitrust Case Law Bulletin, November 2015-II, Art. No 76793
 • Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokk do porozumień ingerujących w przebieg przetargów [w:] T. Skoczny (red.) Prawo konkurencji. 25 lat, Warszawa 2015
 • Oddziaływanie prawa ochrony konkurencji na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców na przykładzie reguł określających granice kooperacji konkurentów [w:] A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak (red.) Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa, Toruń 2015,
 • Standard dowodu w sprawach ograniczających konkurencję uzgodnień między przedsiębiorcami – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.01.2015 r. (III SK 39/14), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 4/2015
 • Zmowy przetargowe – granice i formy kooperacji w świetle aktualnej praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2015
 • Realizacja przez Komisję Europejską uprawnień kontrolnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji – przegląd orzecznictwa, Europejski Przegląd Sądowy nr 7/2015
 • Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do układów zbiorowych pracy – glosa do wyroku TS z 4.12.2014 r. w sprawie C-413/13 FNV Kunsten Informatie en Media przeciwko Staat der Nederlanden, Europejski Przegląd Sądowy nr 4/2015
 • Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów (publikacja wspólna z: A. Zawłocka-Turno), iKAR nr 2(4)/2015
 • Formy zmów przetargowych oraz instrumenty ich zwalczania w prawie antymonopolowym – trudności w wykrywaniu niedozwolonych porozumień [w:] Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2014
 • Komentarz do art. 4 pkt 1 i 2, art. 105b-105d, art. 105g-105h, art. 105j, art. 105l-105m i art. 105o-105p [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, Warszawa 2014
 • Komentarz do art. 105a (publikacja wspólna z: M. Bernatt) [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, Warszawa 2014
 • Uchwały i inne akty związków przedsiębiorców jako źródło ograniczenia konkurencji w postępowaniach o zamówienie publiczne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2014
 • Ustalanie przez związek przedsiębiorstw kryteriów kształtowania wynagrodzeń za usługi ich członków w świetle zakazu określonego w art. 101 ust. 1 TFUE – glosa do wyroku TS z 18.7.2013 r. w sprawie C-136/12 Consiglio nazionale dei geologi przeciwko Autorità garante della concorrenza e del mercato oraz Autorità garante della concorrenza e del mercato przeciwko Consiglio nazionale dei geologi, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2014
 • Zakres podmiotowy zakazu zmów przetargowych w polskim prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12/2013
 • Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2011 r., iKAR nr 5(2)/2013
 • Ochrona rynku przed konkurentem działającym nielegalnie jako przesłanka oceny porozumienia w aspekcie art. 101 TFUE – glosa do wyroku TS z 7.02.2013 r. w sprawie C-68/12 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky przeciwko Slovenská sporiteľňa a.s., Europejski Przegląd Sądowy Nr 9/2013
 • Kooperencja z perspektywy prawa ochrony konkurencji [w:] J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, M.K. Witek-Hajduk, G. Materna, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 • Antymonopolowa ocena wysokości stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w świetle znowelizowanego prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2013
 • Znaczenie częstotliwości naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej przy nakładaniu kar pieniężnych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.08.2009 r. (III SK 17/09), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach Nr 1/2013
 • Brak prawa antymonopolowego nie oznacza zgody na zmowy, Dziennik Gazeta Prawna z 17.04.2013 r.
 • Pozyskiwanie dowodów w sprawach antymonopolowych – granice uprawnień Prezesa UOKiK [w:] A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki (red.) Państwo a gospodarka, Toruń 2012
 • Sądowy nadzór nad wykonywaniem kontroli (przeszukania) u przedsiębiorcy w toku postępowania przed Prezesem UOKiK, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2012
 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach antykonkurencyjnych porozumień dystrybucyjnych przeciwko ich organizatorom, Przegląd Prawa Handlowego nr 5/2012
 • Komentarz do art. 101 (1) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.) Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • Granice zastosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej do działalności organizatorskiej samorządu terytorialnego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, Glosa nr 2/2012
 • Rynkowym konkurentom nie wolno uzgadniać wielkości produkcji, Dziennik Gazeta Prawna z 10.10.2012 r.
 • Urząd może pytać o tajemnice, Dziennik Gazeta Prawna z 11.07.2012 r.
 • Do współpracy z urzędem warto przystąpić wcześnie, Dziennik Gazeta Prawna z 6.06.2012r.
 • Śledząc zmowę, urząd sprawdzi przedsiębiorcę, Dziennik Gazeta Prawna z 18.04.2012 r.
 • Uprzednie naruszenie przepisów ustawy a wymiar kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2011
 • Prawne aspekty zarządzania marką [w:] M.K. Witek-Hajduk (red.) Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Cenowe praktyki ograniczające konkurencję w zakresie hurtowego odbioru ścieków – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.02.2009 r. (III SK 29/08), Glosa nr 4/2010
 • Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie T-193/02 Laurent Piau przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich [w:] A. Jurkowska-Gomułka (red.) Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji 2004-2009, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Glosa do wyroku SN z 2.04.2009 r. (III SK 19/08), Lex 2010
 • Glosa do wyroku ETS wyrok TS z dnia 23 kwietnia 2009 r., C-425/07 P, Lex 2010
 • Zbiorowy zarząd prawami – rola organu antymonopolowego na tle przepisów prawa autorskiego [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.) Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Publikacja jubileuszowa z okazji dwudziestolecia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK, Warszawa 2010
 • Stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec organizacji zbiorowego zarządzania – granice ingerencji organu antymonopolowego, Glosa nr 2/2010
 • Wpływ prawa UE na polskie wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2010
 • Status uczelni publicznych i niepublicznych w sprawach abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2010
 • Stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec organizacji zbiorowego zarządzania – granice ingerencji organu antymonopolowego [w:] K. Lewandowski (red.) Prawo autorskie a prawo konkurencji. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009, Poznań 2009
 • Status stowarzyszenia sportowego jako przedsiębiorstwa w świetle art. 82 i 86 Traktatu WE – glosa do wyroku ETS w sprawie C-49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE), Europejski Przegląd Sądowy nr 12/2009
 • Pojęcie przedsiębiorcy w świetle polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • Organizowanie usług użyteczności publicznej w prawie ochrony konkurencji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20.11.2008 r. (III SK 12/08), Glosa nr 3/2009
 • Adresaci zakazu praktyk ograniczających konkurencję w prawie polskim i wspólnotowym, Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2009
 • Komentarz do art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331) [w:] T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w świetle prawa ochrony konkurencji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.12.2007 r. (III SK 16/07), Glosa nr 1/2009
 • Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Przegląd Prawa Handlowego nr 4/2008
 • Czynniki mające wpływ na karę pieniężną za naruszenie przez jednostkę samorządu terytorialnego zakazów praktyk ograniczających konkurencję – glosa, Glosa nr 1/2008
 • Organizacje zbiorowego zarządzania są przedsiębiorcami, Rzeczpospolita z 27.10.2008 r.
 • Metody ustalania przez Komisję grzywien za naruszenie art. 81 i 82 TWE, Europejski Przegląd Sądowy Nr 7/2007
 • Pluralizm organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w europejskim prawie konkurencji [w:] W. Czapliński (red.): Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia INP PAN, Warszawa 2006
 • Praktyki ograniczające konkurencję organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – przegląd orzecznictwa 2002-2006, Glosa nr 4/2006
 • Pojęcie przedsiębiorca a relacje między wspólnotowym i krajowym prawem ochrony konkurencji [w:] C. Banasiński, M. Kępiński, B. Popowska, T. Rabska (red.), Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, Warszawa 2006
 • Ochrona konkurencji a usługi pogrzebowe, Rzeczpospolita z 11.04.2006
 • Odpowiedzialność komunalnego zakładu budżetowego za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Samorząd Terytorialny nr 7-8/2005
 • Ochrona konkurencji w rozszerzonej Unii Europejskiej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2005
 • Publiczne instytucje ubezpieczenia zdrowotnego w świetle prawa antymonopolowego, Państwo i Prawo nr 6/2005
 • Umowne klauzule antykonkurencyjne w transakcjach koncentracji przedsiębiorstw – orzecznictwo wspólnotowe i polskie, Glosa nr 2/2005
 • Mała firma i komunalny monopolista. Jak się bronić przed nadużywaniem pozycji dominującej, Rzeczpospolita z 20.09.2005
 • Nowe wspólnotowe reguły grupowych wyłączeń umów o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2004
 • Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i ich członkowie w świetle definicji przedsiębiorcy z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2004
 • Nadużywanie pozycji dominującej przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w prawie wspólnotowym, Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2003
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a wykonywanie praw autorskich, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2002
Artykuły
maj
13
2024

Prezes UOKiK zaktualizował “Wyjaśnienia w sprawie kar nakładanych na przedsiębiorców za praktyki ograniczające konkurencję”

Trzy lata po ogłoszeniu poprzednich wyjaśnień w sprawie kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców za praktyki ograniczające konkurencję, Prezes UOKiK zastąpił je nowym dokumentem. Aktualizacja stosowanych…
więcej...
mar
25
2024

Kiedy wnioskodawca leniency nie uniknie kary

Program łagodzenia kar (leniency) daje szansę uniknięcia kary finansowej uczestnikom antykonkurencyjnych porozumień za cenę współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i pomocy w…
więcej...
lut
05
2024

Trybunał mówi „NIE” odszkodowaniu za unieważnioną decyzję Komisji Europejskiej o zakazie koncentracji

Decyzja zakazująca koncentracji to nie tylko rozczarowanie menedżerów z racji niezrealizowanego celu biznesowego, ale także konkretne, wysokie koszty utopione w niezakończonej sukcesem transakcji. Ale gdy sąd…
więcej...
sie
16
2023

Digital Markets Act – strażnicy dostępu już pod nadzorem

Rozwój platform usług cyfrowych zrewolucjonizował współczesną gospodarkę, przynosząc ze sobą szczególną mieszankę korzyści i zagrożeń. Nie bez powodu największych dostawców usług platformowych nazwano „strażnikami dostępu”.…
więcej...
cze
19
2023

Nowe polskie rozporządzenie wyłączeniowe dla porozumień wertykalnych

Po roku obowiązywania nowego unijnego rozporządzenia w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do porozumień wertykalnych (Rozporządzenie Komisji nr 2022/720)[1],…
więcej...
cze
05
2023

Najnowsze zmiany w prawie konkurencji – perspektywa biznesu (cz. 3)

Niniejszy artykuł zawiera omówienie kolejnej części nowych rozwiązań wprowadzonych do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów[1] na mocy obowiązującej od 20 maja br. nowelizacji. W…
więcej...
maj
08
2023

W niepewnych czasach doradzi Komisja

Ostatnie lata pozwalają nam coraz lepiej pojąć znaczenie powiedzenia „Obyś żył w ciekawych czasach”. Po pandemii COVID-19 światowe gospodarki muszą się mierzyć z piętrzącymi się…
więcej...
mar
06
2023

Sądowa autoryzacja przeszukań – SOKiK nie zawsze zgodzi się z UOKiK

Uprawnienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do przeszukania pomieszczeń i rzeczy u przedsiębiorcy jest daleko idącą ingerencją w sferę wolności działalności gospodarczej. Z…
więcej...
gru
12
2022

Klauzule RPM w nowym unijnym rozporządzeniu wyłączeniowym dla porozumień wertykalnych

Nowym unijnym rozporządzeniem wyłączeniowym dla porozumień wertykalnych wprowadzono wiele istotnych zmian zasad oceny tych porozumień. Niezmiennie jednak na pierwszej pozycji w katalogu najpoważniejszych ograniczeń konkurencji…
więcej...
sie
22
2022

Z PERSPEKTYWY ODBIORCÓW: Konsument wczoraj i dziś. Gdzie jesteśmy jeśli chodzi o ochronę konsumentów na rynku energii i czy kiedyś było łatwiej chronić słabszych uczestników rynku?

1. Ochrona konkurencji i regulacja rynków energetycznych w interesie konsumentów Energetyka (podobnie jak inne sektory infrastrukturalne, np. telekomunikacja czy transport) jeszcze ćwierć wieku temu była…
więcej...
lip
11
2022

Usługi pośrednictwa internetowego i klauzule najwyższego uprzywilejowania w nowym unijnym rozporządzeniu wyłączeniowym dla porozumień wertykalnych

Nowe unijne rozporządzenie wyłączeniowe dla porozumień wertykalnych miało odpowiadać na wyzwania gospodarki cyfrowej i nowych modeli biznesowych z nią związanych. Jednym z tego efektów jest…
więcej...
lip
04
2022

WIBOR a ryzyka związane z możliwymi działaniami UOKiK

Zawirowania gospodarcze ostatnich miesięcy związane z wojną, rosnącą inflacją oraz stopami procentowymi NBP skutkują niespotykanymi dotychczas wzrostami rat kredytowych. To bardzo poważne obciążenie zarówno dla…
więcej...
cze
27
2022

Systemy podwójnej dystrybucji (dual distribution) w nowym unijnym rozporządzeniu wyłączeniowym dla porozumień wertykalnych

Do istotnych zmian w nowym unijnym reżimie wyłączeń dla porozumień wertykalnych należy regulacja podwójnej dystrybucji (dual distribution). W tych systemach producent (importer) także dystrybuuje produkty,…
więcej...
maj
30
2022

Czy Komisja Europejska jest nadzorcą UOKiK?

Po niedawnym wyroku Sądu UE nakazującym Komisji Europejskiej zweryfikować obawy skarżącego o zagrożenie jego praw gdyby jego skargę na państwowego dominanta miał zbadać Prezes UOKiK,…
więcej...
kwi
18
2022

Inwestycje pod nadzorem

Od lat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) wiele uwagi w orzecznictwie konsumenckim poświęca zwalczaniu nieuczciwości przedsiębiorców działających na rynkach usług finansowych.…
więcej...
mar
14
2022

Misseling – jak bardzo poważny problem?

Niedługo minie sześć lat odkąd ustawowy katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wzbogacono o zakaz praktyki tzw. misselingu produktów na rynkach usług finansowych (czyli nieuczciwego…
więcej...
lut
28
2022

Czy sądy zatrzymają „rekompensatę publiczną”?

Wydawało się, że pojęcie „rekompensata publiczna” na dobre zagości w słowniku pojęć dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów. Twórczo interpretując przepisy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i…
więcej...
lut
14
2022

Wielokrotne karanie za naruszenie prawa konkurencji a prawo unijne

Cechą europejskiego systemu ochrony konkurencji jest wielość organów ochrony konkurencji (organy ochrony konkurencji państw członkowskich UE oraz Komisja Europejska) oraz wielość źródeł prawa konkurencji: unijne…
więcej...
paź
27
2021

Kto ochroni konkurencję na rynkach regulowanych?

Prezes UOKiK jest centralnym organem władzy właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów zasadniczo w całej gospodarce, na wszelkich istniejących rynkach. W praktyce pojawia się…
więcej...
cze
29
2021

Rolnicy, prawnicy, taksówkarze i inni. Osoby fizyczne a zakaz praktyk ograniczających konkurencję.

Prawo konkurencji jako środek ochrony rynku przed monopolizacją najczęściej stosuje się do spółek lub krajowych lub globalnych koncernów i korporacji. Jednak nie tylko biznesowi giganci…
więcej...
maj
12
2021

Kary dla menedżerów. Wnioski po pierwszych decyzjach UOKiK

Prezes UOKiK skorzystał z przepisów o antymonopolowej odpowiedzialności menedżerów blisko sześć lat po ich wejściu w życie. Pierwsze kary za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorców…
więcej...
kwi
14
2021

Nie zmawiaj się w przetargu

Wiele jest kategorii porozumień uważanych za ograniczających konkurencję, ale tylko za zmowę przetargową grozi również kara pozbawienia wolności. Nieuczciwe praktyki oferentów ubiegających się o udzielenie…
więcej...
kwi
12
2021

O sygnalistach, czyli niezadowolony pracownik może donieść do UOKiK

Organy ochrony konkurencji szukają wciąż nowych i nowych sposobów na pozyskanie wiedzy o zmowach. Po programach leniency będących zachętą dla niezadowolonych kartelistów do donoszenia na…
więcej...
kwi
07
2021

Jedna praktyka rynkowa = kilka kar?

Przedsiębiorcy coraz lepiej wiedzą, że ograniczanie konkurencji lub naruszanie interesów konsumentów oznacza ryzyko wysokich kar nakładanych przez UOKiK. Ryzyka te są jeszcze większe odkąd UOKiK…
więcej...
mar
31
2021

Leniency – szansa dla skruszonych kartelistów

W poszukiwaniu dowodów zmowy najbardziej pożądanym/skutecznym sojusznikiem organów ochrony konkurencji mogą być sami karteliści. Dzięki programom leniency mogą liczyć nawet na całkowite uniknięcie sankcji finansowej.…
więcej...
mar
24
2021

Czy RPM może być legalne? O aktualnym polskim orzecznictwie

Wertykalne porozumienia w sprawie ustalania cen odsprzedaży (RPM), mają w polskim orzecznictwie niejasny status. Praktyka UOKiK i sądów w tych sprawach wydaje się być dalece…
więcej...
lip
21
2020

Nowe polskie regulacje o kontroli inwestycji zagranicznych

Zgodnie z niedawno zmienionymi polskimi przepisami dotyczącymi kontroli inwestycji, UOKiK uzyskał uprawnienia do kontroli planowanych inwestycji w polskie spółki przez inwestorów: i) spoza państw –…
więcej...
maj
20
2020

Konkurencja w czasach… koronawirusa 

Organy ochrony konkurencji reagują na nową rzeczywistość gospodarczą wywołaną wybuchem pandemii wirusa COVID-19. Chociaż kryzys pandemiczny nie oznacza zniesienia zakazu praktyk ograniczających konkurencję, wiele organów…
więcej...