Energetyka

Specjalizacja

Działalność przedsiębiorców w sektorze energetycznym jest ściśle regulowana i musi uwzględniać zarówno przepisy prawa ochrony konkurencji, ochrony konsumentów, jak i przepisy Prawa energetycznego. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) regularnie kontroluje regulaminy i wzorce umowne proponowane klientom przez sprzedawców energii elektrycznej, ciepła czy gazu. UOKiK bada też uczciwość przekazów handlowych przedsiębiorców z branży energetycznej.

Z uwagi na wysoki stopień skoncentrowania rynków energii elektrycznej, gazu lub ciepła, przedsiębiorcy rozważający połączenie, przejęcie konkurenta lub inną transakcję wymagającą uprzedniego zgłoszenia do organu antymonopolowego, muszą szczególnie dobrze przygotować argumenty w zgłoszeniu zamiaru koncentracji do UOKiK lub KE. Zasiedziali monopoliści muszą liczyć się ze wzmożoną oceną ich praktyk pod kątem zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku. UOKiK wielokrotnie analizował pod tym kątem praktyki przedsiębiorców działających np. w branży gazowniczej czy na rynku paliw płynnych. Pod lupą UOKiK mogą się znaleźć również umowy i praktyki standardowo stosowane na danym rynku.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, uwzględniając specyfikę sektora i jego uregulowania. Nasze usługi obejmują:

 • reprezentowanie Klientów na każdym etapie wszczętego przez UOKiK postępowania administracyjnego i na wszystkich etapach sądowego postępowania odwoławczego,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi, gdy występują z roszczeniami w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji,
 • sporządzanie opinii prawych,
 • przeprowadzanie sprofilowanych szkoleń, przygotowywanych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta i uwzględniających specyfikę jego działalności,
 • przeprowadzanie oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W odniesieniu do sektora energetycznego Kancelaria Hansberry Tomkiel może wykazać się doświadczeniem obejmującym m.in.:

 • reprezentowanie przed UOKiK dystrybutora ciepła w postępowaniu antymonopolowym;
 • przygotowanie i złożenie zawiadomienia w sprawie nadużywania pozycji dominującej na rynku produkcji ciepła;
 • analizę zgodności z prawem ochrony konsumentów wzorców umownych stosowanych przez dystrybutora ciepła;
 • analizę zgodności wsparcia udzielonego przedsiębiorcy z branży energetycznej z przepisami prawa pomocy publicznej;
 • szkolenia w zakresie zgodności z prawem konkurencji przygotowane dla pracowników działów sprzedaży koncernu energetycznego;
 • doradztwo z zakresu kontroli koncentracji dla Klientów działających w sektorze paliwowym.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta