29/03/2021

Co oznacza znak CE?

Dorota Podsiedzik-Malec


Każdy producent produkujący i wprowadzający na rynek określone wyroby powinien mieć świadomość ciążących na nim obowiązków. Wśród nich może się znaleźć konieczność oznakowania swoich produktów znakiem CE.

Oznakowanie CE wskazuje na zgodność wyrobu z przepisami Unii Europejskiej. Jest ono umieszczane przez producenta na wyrobach, które zostaną wprowadzone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – państwa członkowskie UE i niektóre kraje EFTA: Islandia, Norwegia, Liechtenstein) oraz rynek turecki, niezależnie od tego, czy są wytwarzane w EOG, w Turcji czy w innym kraju. Tym samym oznakowanie CE umożliwia swobodny przepływ wyrobów na wszystkich tych rynkach.

Państwom członkowskim EOG nie wolno ograniczać wprowadzania do obrotu wyrobów z oznakowaniem CE, chyba że byłoby to uzasadnione niezgodnością danego wyrobu z unijnymi przepisami. Dotyczy to również produktów wytwarzanych w krajach trzecich.

Czym jest oznakowanie CE?

Oznakowanie CE jest pewnego rodzaju gwarancją (oświadczeniem producenta lub  upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie UE) zgodności wyrobu z wymaganiami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jest to zatem istotna informacja zarówno dla organów państw członkowskich, a także np. przedsiębiorców uczestniczących w sprzedaży wyrobu na kolejnych etapach dystrybucji oraz dla konsumentów.

Czym oznakowanie CE nie jest?

Oznakowanie CE w żaden sposób nie potwierdza, że wyrób został wyprodukowany w Unii Europejskiej. Wyroby z najodleglejszych zakątków świata mogą również je posiadać, o ile są zgodne z europejskimi przepisami regulującymi ten obszar. Oznakowanie to nie służy również celom komercyjnym, tj. nie jest narzędziem reklamy wyrobu, czy też dowodem posiadania przez wyrób specjalnych właściwości.

Jak wygląda oznakowanie CE?

Wzór znaku CE jest precyzyjnie określony przepisami europejskiego prawa, a powiększony lub pomniejszony znak CE musi zawsze zachować proporcje określone we wzorcu.

znak-ce

Jakie wyroby powinny być oznakowane?

To bardzo obszerny zbiór. Należą do niego między innymi zabawki, urządzenia elektryczne, środki ochrony indywidualnej,  wyroby budowlane, maszyny. Każdy producent ma obowiązek sprawdzić czy produkowany przez niego wyrób jest objęty którąś z dyrektyw nowego podejścia. Może zdarzyć się tak, że do danego wyrobu znajdzie zastosowanie więcej niż jedna dyrektywa. Warto o tym pamiętać aby zapewnić zgodność działań z przepisami prawa i uniknąć ewentualnych konsekwencji ze strony organów nadzoru rynku, odpowiedzialnych za kontrolowanie wprowadzanych do obrotu i oddawanych do użytku wyrobów.


tagi: dyrektywy nowego podejścia Europejski Obszar Gospodarczy nadzór rynku obowiązki producentów oznakowanie produktów wyroby znak CE