Branże produkcyjne

Specjalizacja

Producenci towarów adresowanych do konsumentów muszą zapewnić zgodność swoich przekazów marketingowych z przepisami prawa ochrony konsumentów. Producenci muszą też być świadomi uregulowań z zakresu nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz wymagań dla produktów nieżywnościowych. Należy zauważyć szczególną i stałą aktywność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), organów nadzoru rynku (m.in. Inspekcji Handlowej, organów nadzoru budowlanego) oraz innych organów powołanych do kontroli określonych grup produktów (takich jak: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna), jak również konsekwencje tych kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Poza stratami wizerunkowymi, mogą one polegać na obowiązku wycofania produktu z obrotu jak również zapłaty kary pieniężnej.

Przedsiębiorcy działający w sektorze produkcji muszą też przestrzegać przepisów prawa antymonopolowego. Współpracując zarówno z kontrahentami, klientami, jak i konkurentami (rzeczywistymi lub choćby potencjalnymi), nie mogą lekceważyć zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję (zobacz także: porozumienia między konkurentami oraz porozumienia dystrybucyjne).
Przedsiębiorcy dysponując silną pozycją rynkową muszą liczyć się ze wzmożoną oceną ich praktyk pod kątem zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku.

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od rynku na jakim działa, powinien mieć świadomość, że z przekroczeniem określonego progu obrotów wiąże się obowiązek uzyskania zgody UOKiK lub KE na przeprowadzenie połączenia, przejęcia lub utworzenie joint-venture (zobacz także: koncentracje).

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji, prawa ochrony konsumentów i nadzoru rynku, uwzględniając specyfikę sektora i jego uregulowania.

Nasze usługi obejmują:

 • reprezentowanie Klientów na każdym etapie wszczętego przez UOKiK postępowania administracyjnego i na wszystkich etapach sądowego postępowania odwoławczego,
 • reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego przed właściwymi organami i przed sądami administracyjnymi (w sprawach z zakresu nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów, produktów nieżywnościowych i usług),
 • reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi, gdy występują z roszczeniami w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji,
 • sporządzanie opinii prawych,
 • przeprowadzanie sprofilowanych szkoleń, przygotowywanych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta i uwzględniających specyfikę jego działalności,
 • przeprowadzanie oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W odniesieniu do branży produkcyjnej Kancelaria Hansberry Tomkiel może wykazać się doświadczeniem obejmującym m.in.:

 • doprowadzenie do częściowego umorzenia przez UOKiK (w decyzji administracyjnej) zarzutu narzucania minimalnych cen odsprzedaży przez naszego Klienta – producenta środków higieny,
 • reprezentując tego samego Klienta przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), doprowadziliśmy do uchylenia decyzji UOKiK w pozostałym zakresie,
 • szkolenia dla pracowników działów sprzedaży dużego producenta sprzętu AGD,
 • reprezentowanie w postępowaniach koncentracyjnych Klientów z sektora farmaceutycznego oraz producenta maszyn dla różnych sektorów przemysłu,
 • przekonanie UOKiK do wydania zgody na zgłoszoną koncentrację z udziałem naszego Klienta, pomimo wydanych wcześniej przez Urząd zastrzeżeń wobec transakcji (tzw. competition concern) (rynek farmaceutyczny).
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta